مرکز رشد شريف صفحه نخست

نگاه مديران به مقوله كارآفرينى باعث رشد و شكوفايى بنگاهها خواهد شد

وزيركار و امور اجتماعى بر حضور كارآفرينى در بخش خصوصى و توجه بنگاه هاى اقتصادى و خدماتى، با نگاه مديريتى به اين مقوله تاكيد كرد.
دكتر سيد محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى گفت:چنانچه مجموعه بنگاه هاى اقتصادى و خدماتى با نگاه مديريت جديد به مقوله كارآفرينى بپردازند، شاهد رشد و شكوفايى و پايدارى بهترى دراين بخش خواهيم بود.
وى در ادامه اظهار داشت: با وجود اينكه خود كارآفرينى و مفهوم آن در دنيا وجود داشته اما، مسئله كارآفرينى به عنوان يك موضوع تخصصى در مديريت به تازگى مطرح شده است و براى اينكه اين موضوع در دنيا و بخصوص در كشورمان نهاده شود بايد عمومى سازى كنيم چون اين مسئله بايد هم در خانه و هم در اجتماع مطرح بشود و تا اين موضوع آموزش را از پرورش صرفا ذهن خارج نكنيم و به مسئله ايده پردازى و توسعه فكر در سطوح آموزش ابتدايى و راهنمايى و عالى سوق ندهيم، نهادينه نمى شود.
وزير كار واموراجتماعى افزود: كارآفرينى به معناى كشف و خلق و استفاده صحيح و بموقع از فرصت ها در جهت تحقق آرمان ها و اهداف فردى و اجتماعى و كشورى است و وظيفه هر مديرى كشف اين فرصت ها است و چنانچه قرار است كشور به يك آرمان بلند و آرزوى درست و واقع بين برسد، راهى نيست جز خلق فرصت هاى جديد و استفاده بهينه از اين فرصت ها و براى چنين جهش و قدم بزرگى نياز به كارآفرينى، آن هم در تمام سطوح و تمام مجموعه نظام از بخش خصوصى و عمومى گرفته ، بايد در اين مسير گام بردارند.

وى درخاتمه تاكيدكرد: اگر بخواهيم از وقت و منابعى كه دانشجويان در تحصيل صرف مى كنند استفاده بهينه داشته باشيم، بايد نگاهى كامل به نيازهاى جامعه و برنامه و مزيت هاى كشور در تاسيس و يا ادامه رشته هاى تحصيلى داشته باشيم چراكه توليد علم از وظايف دانشگاه هاست.

منبع:سايت وزارت كار و امور اجتماعى