مرکز رشد شريف صفحه نخست

پيشنهاد اختصاص 4 هزار ميليارد تومان به پژوهش از سوى دولت

به گزارش خبرگزارى فارس، صادق واعظ زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه در كشور ما فرهنگ علم جويى در سطح بسيار خوبى در حال رشد است، خاطرنشان كرد: اما فرهنگ علمى در جامعه ما نيازمند رشد و توسعه بسيار زياد است.يك فرهنگ علمى در كشور بايد شكل بگيرد و اين فرهنگ بايد جهت‌گيرى ايرانى و اسلامى داشته باشد.
وى تصريح كرد: فرهنگ علمى در كشورهاى صنعتى قوى است اما آن‌چيزى نيست كه جامعه ما احتياج دارد زيرا جامعه ما امروز در حال رشد و تحول در همه زمينه‌ها به ويژه در حوزه علم و فناورى است. فرهنگ علمى جامعه موجود غرب نمى‌تواند سرمشق ما باشد چون هم از لحاظ محتوايى و مرحله رشد متفاوت است.
واعظ زاده اظهار داشت: فعاليت‌هاى مختلف برنامه‌ريزى در حوزه علم و فناورى در كشور تحت پوشش نقشه جامع علمى كشور در جريان است و اين نقشه بخش علم و فناورى برنامه پنجم توسعه را كه در حال تدوين است، خواهد پوشاند.
وى ادامه داد: تاكنون بخش هاى اساسى‌تر نقشه جامع علمى كشور مورد بحث و بررسى و تدوين اوليه قرار گرفته و هدف‌هاى نقشه، شاخص‌هاى اساسى و كلان، برخى از سياست‌هاى حاكم بر نقشه و اينده پژوهى علم و فناورى مورد مطالعه قرار گرفته است و ابعاد ديگر اين نقشه توسط افراد و سازمان‌هاى مختلف در حال تهيه و تدوين است.
رئيس بنياد ملى نخبگان با بيان اين مطلب كه حمايت از نخبگان در سطوح متفاوتى مورد حمايت قرار مى‌گيرند، گفت: نخبگان در 20 گروه توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى دسته‌بندى شده‌اند و هر گروه ويژگى‌هايى دارند كه اگر اين ويژگى‌ها احراز شود، از حمايت خاص خودشان برخوردار مى‌شود.
وى افزود: بنياد ملى نخبگان اولويت‌هاى حمايتى را براى صاحبان استعدادبرتر و نخبگان در نظر گرفت و حمايت‌هاى پژوهشى در سطوح بالاتر صورت مى‌گيرد و بر مبناى تصميمات اخير، نخبگان و صاحبان ايده‌اى كه به تازگى فعاليت خود در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشى آغاز كرده‌اند، حمايت مى‌شوند.
رئيس بنياد ملى نخبگان يادآور شد: ضوابط حمايت نخبگان برجسته كشور و ضوابط حمايت از مراكز نخبه‌پرور تصويب شده و بزودى اجرا خواهد شد.
وى با اشاره به بودجه پژوهشى سال 86 گفت: براى سال جارى يك سازو كارى تصويب و ابلاغ شد كه بر اساس آن بايد يك درصد از اعتبارات هزينه‌اى كليه دستگاه‌ها، شركت‌ها و بانك‌هاى دولتى به بحث پژوهش اختصاص يابد و اگر مراكزى تاكنون اين اعتبار را اختصاص نداده‌اند تا پايان سال جارى مهلت دارند و اگر اين كار را نكنند خلاف قانون و مصوبه دولت عمل كرده‌اند.
وى با اشاره به بحث بودجه در سال آينده گفت: دولت برنامه‌ريزى جدى در قالب، كمك به نهضت توليد علم در كشور، حمايت از بخش فناورى و تجارى‌سازى علم وفناورى انجام داده است و در اين برنامه، دولت، نهضت توليد علم در قالب يك برنامه اجرايى در آورده و منابع آن را پيش‌بينى كرده است.
معاون علمى و فناورى رئيس جمهور يادآور شد: در بخش حمايت از فناورى كه در قالب همكارى دانشگاه و صنعت برنامه‌ريزى شده از همه فناورى هاى كشور حمايت مى‌شود و از اول سال آينده نيز اجرا خواهد شد. و در بخش ديگر اين حوزه، فناورى‌هاى داراى اولويت به طور متمركز حمايت مى‌شوند.
وى با اشاره به اينكه در بخش تجارى‌سازى علم و فناورى رئوس برنامه مشخص شده، افزود: محور اصلى اين برنامه تقويت شركت‌هاى دانش بنيان است كه توليدات و محصولات علم و فناورى دارند.
واعظ زاده با اشاره به اينكه بودجه پژوهش كشور 87 به 4 بخش تقسيم شده گفت: سه بخش با مديريت وزارتخانه‌هاى علوم، بهداشت و جهاد كشاورزى و يك بخش نيز با مديريت معاونت علم و فناورى رياست جمهورى خواهد بود و براى اين معاونت نزديك به 6 هزار ميليارد ريال پيش‌بينى شده كه بعد از تصويب مجلس قطعى خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: پيشنهاد ما براى سال 87 ، اختصاص حداقل 4 هزار ميليارد تومان در مجموع براى پژوهش كشور است.