مرکز رشد شريف صفحه نخست

موافقت وزارت علوم با تأسيس دو مركز رشد و يك پارك علم و فناورى

وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با تأسيس دو مركز رشد و يك پارك علم و فناورى موافقت كرد.

به گزارش خبرگزارى مهر، در چهل و نهمين نشست كميته تخصصى فناورى با صدور مجوز تأسيس مركز رشد واحدهاى فناورى وابسته به دانشگاه محقق اردبيلى و مركز رشد واحدهاى فناورى وابسته به استان بوشهر موافقت اصولى شد.

همچنين با تأسيس پارك علم و فناورى استان بوشهر كه توسط اين وزارت با همكارى استاندارى بوشهر و وزارت نفت ايجاد خواهد شد موافقت اصولى به عمل آمد.