مرکز رشد شريف صفحه نخست

چرخه ايده تا محصول در ايران چرخه اى معيوب است

معاون فناورى وزارت علوم با بيان اينكه چرخه ايده تا محصول در ايران معيوب است، گفت: حجم قراردادها ميان سرمايه گذاران و فن آفرينان در كشور در سطح پائينى قرار دارد در حالى كه در كشورهاى توسعه يافته حجم داد و ستدهاى دانش فنى بايد بالا باشد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر عليرضا جهانگيريان امروز در جمع خبرنگاران در وزارت علوم افزود: تحقيقات در كشور آن گونه كه انتظار مى رود به محصول نمى انجامد و چرخه ايده تا محصول در كشور يك چرخه معيوب و غير متصل است در حالي كه در چرخه بازار محصولات عادي از ابتداى توليد، نهادهاى مختلفى را پشت سر مى گذارند.

وى اظهار داشت: چرخه فناورى نياز به نهادهاى واسطه دارد هر كدام از اين نهادها بايد محول ايده را بگيرند و پردازش كنند و به زنجير بعدى تحويل دهند. از اين رو جشنواره فن آفرينى در راستاى تحقق اين موضوع كه يكى از اهداف وزارت علوم است برگزار مى شود.

معاون فن آفرينى گفت: چرخه ايده تا محصول در اين جشنواره بايد به نحو مقتضى مديريت شود و بايد در شناسايى و ترويج فن آفرينان به بخش خصوصى و ايفا كردن نقش رابط در حلقه ايده تا محصول را به عهده گيرند.