مرکز رشد شريف صفحه نخست

نكاتى در مورد مراكز رشد

س.مركز رشد واحدهاى فناورى چگونه سازمانى است؟
پ. مركزى تحت مديريت متخصصين حرفه هاى است كه با ارائه خدمات از ايجاد و توسعه حرفه هاى جديد توسط كارآفرينان پشتيبانى ميكند. واحدهاى نوپاى فعال كه در زمينه هاى مختلف منتهى به فناورى فعاليت ميكنند و اهداف اقتصادى مبتنى بر دانش و فن دارند، مورد حمايت اين مراكز هستند.

س. هدف از ايجاد مركز رشد چيست؟
پ.
§ بستر سازى جهت تجارى كردن دستاوردهاى تحقيقاتى
§ ايجاد زمينه كارآفرينى و حمايت از نوآورى و خلاقيت نيروهاى محقق جوان
§ كمك به رونق اقتصاد محلى مبتنى بر فناورى
§ ايجاد فضاى لازم براى گسترش و رشد واحدهاى كوچك و متوسط دانش مدار و فناور
§ بسترسازى ايجاد فرصت هاى شغلى مناسب به منظور جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهى در زمينههاى منجر به توسعه فناورى
§ توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاى فناورى قابل عرضه به بازار

س. مركز رشد چه وظايفى برعهده دارد؟
پ.
§ ارائه خدمات براى استقرار واحدهاى فناور, تلاش براى فراهم آوردن حمايتهاى قانونى به منظور تسريع رشد واحدهاى فناور و در موارد لزوم حمايت مالى مطابق ضوابط مندرج در قانون
§ ارائه مشاورههاى تخصصى مورد نياز واحدها درراستاى تبديل ايدههاى نو به محصولات قابل تجارى شدن و تجاريسازى آنها
§ نظارت بر روند رشد واحدها و ارزيابى مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارائى مركز رشد
§ نظارت بر تحقق ايده محورى واحدهاى فناور

س. مركز رشد توسط چه سازمانى ايجاد مى شود؟
پ. مركز رشد توسط يك سازمان دولتى يا غير دولتى تاسيس شده و اعتبارات آن از مجارى دولتى و غير دولتى تامين ميگردد.

س. يك مركز رشد بايد داراى چه ويژگيهايى باشد؟
پ.
§ داراى ارتباط علمى با مجامع تخصصى
§ مستقر در يك پارك علمى و فناورى يا نزديك به ساير مراكز علم و فناورى
§ داراى فضاهاى انعطاف پذير قابل واگذارى به صورت اجاره
§ داراى حوزه ستاد كوچك و مديريت با تجربه
§ داراى توان تدارك امكانات و خدمات با ارزش افزوده بالا

س. واحدهاى فناور در چه مراحلى در مركز رشد مورد حمايت قرار مى گيرند؟
پ. واحدهاى فناور در طى دو مرحله در مركز رشد تحت حمايت قرار مى گيرند : مرحله رشد مقدماتى در اين دوره به افراد يا گروههاى مستعدى كه داراى ايده هاى نوآورانه صنعتى هستند, بمدت 6 ماه فرصت داده مى شود تا با دريافت خدمات و مشاوره و آموزشهاى لازم براى آشنايى با بازار , شناسايى گروه كارى, تثبيت ايده كارى و ايجاد هويت هاى حقوقى مستقل خود را براى مرحله بعدى آماده نمايند. . مرحله رشد در يك دوره استقرار حداكثر سه ساله واحدهاى فناورى مستقر در مركز رشد به معيارهاى رشد يافتگى دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج ميشوند.

س. مركز رشد چه خدماتى به واحدهاى فناور ارائه مى دهد؟
پ.
§ تامين محل كار ( بصورت اجاره)
§ خدمات آزمايشگاهى, كارگاهى و اطلاع رسانى
§ خدمات حقوقى, ادارى, مالى, اعتبارى, پروژهيابى و بازاريابى
§ آموزشهاى تخصصى ويژه و مشاوره
§ ساير خدمات مرتبط با توسعه, رشد و ارتقاى واحدهاى فناورى

س. شرايط پذيرش واحدهاى فناور در مركز رشد چيست؟
پ. پذيرش واحدهاى فناور بر اساس ظرفيت مركز رشد صورت ميگيرد و برخوردارى از الزامات ذيل مد نظر ميباشد: داشتن ايده كارى دانش محور با جنبههاى اقتصادى ارائه برنامه كارى داشتن نيروهاى تخصصى مرتبط با زمينه فعاليت واحد فناور به صورت تمام وقت در هيات مديره استفاده از نيروهاى متخصص و با تجربه به عنوان مشاور داشتن بازار كار مناسب داشتن شخصيت حقوقى براى متقاضيان استقرار در دوره رشد و دارا بودن آمادگى ثبت يك شركت يا موسسه براى استقرار در دوره رشد مقدماتى

س. برنامه كارى چيست ؟(Business Plan)
پ. برنامه كامل اجراى ايدهى فناورانه (ايده محورى) موسسه (از مرحله تحقيق تا توليد و بازار محصول) است. اين برنامه از مرحله ارائه ايده تا مرحله تجارى سازى ايده را روشن مى سازد. در اين برنامه اقدامات واحد فناور از جنبههاى مختلف به دقت مورد بحث قرار ميگيرد.

س. آيا براى ورود و استقرار در مركز رشد مدرك دانشگاهى لازم است؟
پ. حضور در مركز رشد و استفاده از امكانات منوط به داشتن ايده محورى قابل تجارى شدن است و داشتن مدرك تحصيلى دانشگاهى يا محل اخذ مدرك تحصيلى ملاك اصلى نميباشد .

س. آيا يك شركت ميتواند همزمان در دو مركز رشد استقرار يابد؟
پ.در شرايط فعلى با توجه به محدوديت امكانات , يك شركت مجاز به استقرار در يك مركز رشد است.

س. آيا شركت مستقر در يك مركز رشد حسب ضرورت ميتواند به مركز رشد ديگرى انتقال يابد؟
پ.يك واحد فناور مستقر در مركز رشد با توجه به التزام در انجام تعهدات حقوقى قراردادهاى منعقده با مركز رشد فقط در صورت تسويه حساب ميتواند درخواست پذيرش خود را به مركز رشد ديگر ارائه نمايد.

منبع: پورتال مراكز رشد ايران