مرکز رشد شريف صفحه نخست

معاون رئيس جمهور خواستار عدم كاهش بودجه‌هاى علمى سال 87 شد

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور با حضور در جلسه كميسيون آموزش مجلس برنامه هاى دولت براى توسعه و ارتقا علم و فناورى را تشريح كرد و خواستار عدم كاهش بودجه پيشنهادى دولت در سال 87 براى توسعه علمى شد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر صادق واعظ زاده با اشاره به برنامه ريزى جديدى كه در حوزه علم و فناورى صورت گرفته است هدف اين برنامه ريزى را تكميل چرخه نوآورى ملى و هماهنگى و ساماندهى نظام علم و فناورى كشور ذكر كرد كه عمدتا شامل سه بخش كمك به نهضت توليد علم، حمايت از توسعه و كسب فناورى و تجارى سازى علم و فناورى است.

وى افزود: كمك موثر به ارتقا و هماهنگى فعاليتهاى دانشگاهها، مراكز پژوهشى، پاركهاى علم و فن آورى و موسسات پژوهشى وابسته به دستگاههاى اجرايى از هدفهاى ديگر بودجه پژوهشى سال 87 است.

واعظ زاده ضمن ابراز اميدوارى از تصويب بودجه پيشنهادى دولت در بخش علم و فناورى از سوى مجلس شوراى اسلامى تاكيد كرد: تقاضاى ما از نمايندگان اين است كه چارچوب برنامه اى اين بودجه مد نظر قرار گيرد و از اعتبارات برنامه هاى پيش بينى شده كه بر اساس همفكرى دانشمندان و صاحبنظران امر تهيه و پيشنهاد شده است، كاسته نشود.

در آغاز اين جلسه دكتر عباسپور، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات ضمن ابراز خرسندى از برگزارى اين جلسه آن را تعاملى مثبت در جهت افزايش و همكارى دولت و مجلس در بخش پژوهش توصيف كرد.

توسعه پاركهاى علم و فناورى، جذب نخبگان خارج از كشور، توجه به بخش پژوهشهاى غيردولتى، چگونگى جذب يك درصد اعتبارات بند " واو" تبصره 9 بودجه در سال جارى، تعامل با ساير بخشهاى پژوهشى كشور، اقدامات بنياد ملى نخبگان و سهم پژوهش ازتوليد ناخالص ملى از محورهاى مطرح در سخنان و سئوالات نمايندگان حاضر در اين جلسه بود كه معاون علمى و فناورى رئيس جمهور توضيحات لازم را در هر مورد بيان كرد.