مرکز رشد شريف صفحه نخست

رشد 15 درصدى بودجه پاركهاى علم و فناورى در سال87

معاونت فناورى وزارت علوم گفت: فناورى نيز مانند ساير بخشهاى وزارت علوم در سال 87 از رشد بودجه اى در حدود 15 تا 20 درصد برخوردار خواهد بود اما انتظار مى رفت اين بودجه رشد بيشترى داشته باشد.

دكتر عليرضا جهانگيريان در گفتگو با خبرگزارى مهر افزود : وزارت علوم با در نظر گرفتن روند رو به افزايش تعداد پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد در كشور انتظار رشد 100 درصدى بودجه در بخش فناورى را داشت.

وى گفت : در حال حاضر بودجه پاركها و مراكز رشد كمتر از 2 درصد بودجه وزارت علوم را تشكيل مى دهد.

جهانگيريان ادامه داد: اهدافى كه براى فناورى در سند چشم انداز بيست ساله در نظر گرفته شده است سرمايه گذارى بيشترى را در بخش فناورى مى طلبد.

معاون فناورى وزارت علوم اظهار داشت : در 6 ماهه اخير 3 پارك جديد بوشهر، همران و كرمانشاه از وزارت علوم مجوز دريافت كرده اند كه با توجه به اعطاى مجوز به 2 پارك ديگر در ماههاى آينده تعداد 5 پارك جديد به مجموعه پاركهاى علم و فناورى كشور اضافه مى شود.

وي گفت : 15 درصد رشد بودجه فناورى در بخش پاركها به پاركهاى موجود تخصيص داده مى شود و 3 پارك جديد كه مجوز دريافت كرده اند به كمك رديف مستقلى كه موفق به دريافت آن شده ايم، اعتبارات استانى و معاهداتى كه با صنايع خواهند داشت تأمين اعتبار مى شوند.

جهانگيريان اظهار داشت : علاوه بر بودجه پاركها بودجه مراكز رشد نيز كه اغلب وابسته به دانشگاهها هستند از طريق دانشگاهها براى سال آينده تأمين اعتبار مى شوند.

وى افزود: براى مطالعات و برنامه ريزى در زمينه هاى مختلف فناورى، كمك به ارتباطات بين المللى در حوزه فناورى، كمك به طرحهاى نيمه صنعتى، ثبت اختراعات در خارج از كشور، كمك به فروش دانش فنى در داخل نيز بودجه اى معادل سال جارى در نظر گرفته شده است.