مرکز رشد شريف صفحه نخست

افتتاح واحدهاى توسعه كارآفرينى و تعاون دانشگاهى

واحدهاى توسعه كارآفرينى و تعاون دانشگاهى با حضور وزراى تعاون و علوم، تحقيقات و فناورى روز چهارشنبه 17/11/86 در دانشگاه صنعتى شريف افتتاح شد.

توسعه فرهنگ تعاون در ميان قشر دانشگاهى، شناسايى علائق و تمايلات واقعى دانشجويان در زمينه كار و راهنمايى آنها جهت اشتغال، آموزش عملى و كارآموزى دانشجويان در زمينه‌هاى مرتبط با رشته‌هاى تخصصى از اهداف اين طرح محسوب مى‌شود.

همچنين سازماندهى، حمايت و توانمندى‌سازى گروههاى همسان، ترويج و تقويت روحيه كارآفرينى و كار گروهى در ميان دانشجويان، كاهش دوران انتظار براى اشتغال دانش آموختگان و ايجاد فرصت مشاركت و اثربخشى دانشجويان و اساتيد در فعاليتهاى اقتصادى از ديگر اهداف اين طرح است.

تمام مراكز كارآفرينى دانشجويى، دانشگاهى و واحدهاى دانشگاهى دولتى و غيردولتى به عنوان مجريان اين طرح محسوب مى‌شوند.

مخاطبان اين طرح كليه دانشجويان، دانش آموختگان و اساتيد هستند كه در شرايط خاص و با نظر دانشگاه كارآفرينان، صاحبان مشاغل فنى، نخبگان و كاركنان دانشگاه مى‌توانند جزو مخاطبان قرار گيرند.

تلاش واحدهاى توسعه كارآفرينى و تعاون دانشگاهى، توانمندسازى دانشجويان و دانش آموختگان در قالب تعاونى، انسجام بخشى و هدايت منابع دولتى و غير دولتى مناسب براى گسترش كارآفرينى در جامعه است.

اين طرح در راستاى ابلاغ سياستهاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى و در راستاى اهداف بخش تعاونى اقتصاد اجرا شده است.

در اين مراسم آقاى دكتر سهراب پور رييس دانشگاه صنعتى شريف و جمعى از معاونين و مديران وزارت تعاون، علوم، تحقيقات و فناورى و دانشگاه صنعتى شريف حضور داشتند.