مرکز رشد شريف صفحه نخست

اختصاص يك درصد از درآمد شركت‌هاى دولتى براى امور پژوهشى

با راى نمايندگان مجلس كليه‌ى شركت‌هاى دولتى و بانك‌ها و موسسات انتفاعى موظف شدند حداقل يك درصد از درآمد خود را در سال 1387 به منظور انجام امور پژوهشى هزينه كنند.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، شنبه و در ادامه بررسى بخش‌هاى هزينه‌هاى بودجه، مجلس كليه‌ى شركت‌هاى دولتى موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، بانك‌ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت را موظف كرد تا حداقل يك درصد از درآمد عملياتى خود را در سال 1387 (به استثناى سود سپرده‌هاى بانكى) به منظور انجام امور پژوهشى هزينه كنند.

بر اساس اين مصوبه، معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رييس‌جمهور موظف شد نسبت به اصلاح جداول بودجه شركت‌هاى مذكور به نحوى كه اين اعتبارات در سه فصل جداگانه مشخص شود، اقدام كند.