مرکز رشد شريف صفحه نخست

راه اندازى دانشكده فناوريهاى نوين در دانشگاه جامع تحصيلات تكميلى كشور

دانشكده فناوريهاى نوين به گفته رئيس دانشگاه تربيت مدرس در اين دانشگاه به عنوان تنها دانشگاه جامع تحصيلات تكميلى كشور راه اندازى مى شود.

دكتر فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرگزارى مهر با بيان اين خبر گفت: براى راه اندازى دانشگاه فناوريهاى نوين در دانشگاه تربيت مدرس حدود 3 ماه گذشته از وزارت علوم درخواست مجوز شده است.

رئيس دانشگاه تربيت مدرس در خصوص رشته هايى كه براى دانشكده فناوريهاى نوين در نظر گرفته شده است، گفت: رشته هاى دانشكده فناوريهاى نوين بر اساس سند چشم انداز در نظر گرفته شده است، يعنى در ابتدا رشته هايي در اين دانشكده راه اندازى مى شوند كه در سند چشم انداز به عنوان رشته هاى نو و اولويت دار از آنها نام برده شده باشد.

دانشجو از رشته هايى مرتبط با حوزه هاي نانوفناورى، سلولهاى بنيادى، محيط زيست، زيست فناورى، هوا فضا و فناورى اطلاعات به عنوان رشته هايى نام برد كه در گامهاى آغازين فعاليت دانشكده فناوريهاى نوين در دانشگاه تربيت مدرس راه اندازى مى شوند.

وى در خصوص اعضاى هيئت علمى كه در دانشكده فناوريهاى نوين به كار گرفته مى شوند، گفت: در مرحله آغازين فعاليت دانشكده از اعضاى هيئت علمى كه اكنون در دانشگاه فعاليت مى كنند، استفاده مى شود و سپس اعضاى هيئت علمى خاص دانشكده فناوريهاى نوين جذب مى شوند.

رئيس دانشگاه تربيت مدرس در ارتباط با آزمايشگاههاى خاص و تجهيزات ويژه مورد نياز براى رشته هاى فناوريهاى نوين اظهار داشت: در شرايط فعلى از آزمايشگاههايى كه در حال حاضر در دانشگاه تربيت مدرس وجود دارد، استفاده و زمانى كه بودجه لازم براى راه اندازى و تجهيز آزمايشگاههاى جديد به دست آمد، متناسب با آن بودجه نيز آزمايشگاههاى خاص اين دانشكده را راه اندازى مى كنيم.