مرکز رشد شريف صفحه نخست

معرفى 10 فناورى در حال پيدايش جهان در سال 2008

همچون سالهاى گذشته 10 فناورى در حال پيدايش جهان در سال 2008 از نگاه نشريه "تكنولوژى ريويو" منتشر شد.

به گزارش خبرگزارى مهر، در اين فهرست 10 موردى، دو فناورى در حال پيدايش آنزيمهاى سلولزى و مغناطيس سنج دريايى اتمى بخشى از تلاشهاى دانشمندان پيشرو براى حل مشكلات و موانع انتقادى و بحث برانگيز جهان عنوان شده اند.

اين درحالى است كه 5 فناورى ديگر يعنى Offline Web applications، مدلسازى غافلگيرانه، connectomics، جستجوى واقعيت و  PCMOS احتمالي ارايه كننده شيوه هاى نوينى براى "نگاه" به مشكلات و موانع برآورد شده اند.

connectomics فناورى است با هدف نقشه بردارى از تمامى ارتباطات سيناپسى ميان نورونها در مغز پستانداران ارايه شده است.

همچنين PCMOS احتمالى، فناورى طراحى تراشه است كه به مهندسان اين اجازه را مى دهد تا با هدف ذخيره سازى انرژى ضريب دقت آنها را افزايش مى دهد.

در فناورى در حال پيدايش جستجوى واقعيت نيز به كشف روابط انسانى با استفاده از به كار بردن الگوريتماى جستجوى داده ها در اطلاعات جمع آورى شده به وسيله حسگرهاى تلفن همراه پرداخته مى شود. اين حسگرها مى توانند موقعيت، فعاليت فيزيكى و موارد ديگر را بسنجند.

Offline Web applications نيز كه با استفاده از فناوريهايى نظير HTML يا Flash ارايه مى شود مى تواند از قابليتهاى منابع مورد استفاده از رايانه كاربر نظير اينترنت بهره بردارى كند.

بر اساس اين طبقه بندى، سه فناورى در حال پيدايش ديگر يعنى ترانزيستورهاى graphene، نانو راديو و برق بدون سيم ايده هاى حيرت آورى از مهندسى هستند كه به ارايه دستاورى كاملا جديد منجر شده اند.