مرکز رشد شريف صفحه نخست

احداث بزرگترين دانشكده هوافضا در دانشگاه صنعتى شريف

كلنگ احداث بزرگترين دانشكده و پژوهشكده صنايع هوا فضا همزمان با برگزارى همايش بين المللى هوا فضاى ايران در دانشگاه صنعتى شريف به زمين زده شد.
دكتر سعيد سهراب پور، رئيس دانشگاه صنعتى شريف امروز در هفتمين همايش بين المللى انجمن هوا فضاى ايران گفت: «موفقيت هاى لازم براى تاسيس و تجهيز دانشكده و پژوهشكده هوا فضا به عمل آمده است كه با اخذ مجوزهاى مربوط درصدد هستيم به بزرگترين مركز پژوهشى اين صنعت تبديل شويم.»
وى مساحت زمين درنظر گرفته شده براى احداث دانشكده هوا فضا را حدود ۱۴ هزار متر مربع ذكر كرد و اظهار داشت: « با ساخت ساختمان جديد، دانشكده هوا فضا به اين محل منتفل خواهد شد كه در سالهاى آينده تعداد پذيرش دانش جويان افزايش مى يابد. ضمن آنكه آزمايشگاه هاى وابسته به خارج از دانشكده منتقل مى شود. »
رئيس دانشگاه صنعتى شريف ابراز اميدوارى كرد كه اين ساختمان ظرف دو سال آينده مورد بهره بردارى قرار گيرد و در سه مقطع كارشناسى، كارشناشى ارشد و دكترى در رشته هوا فضا دانش جو پذيرفته شود.
همچنين اين دانشكده داراى يك پژوهشكده و آزمايشگاه‌هاى سازه ،ايروديناميك، كنترل، ديناميك پرواز، موتور، احتراق، شبيه‌سازى و سيستم‌هاى فضايى خواهد بود.
دكترسهراب پور از راه اندازى رشته "فضا" در دانشكده هوا فضا در مقطع كارشناسى ارشد خبر داد و گفت: « ايجاد اين رشته به زودى به شوراى گسترش ارائه مى شود كه در صورت تاييد اقدام به پذيرش دانش جو خواهد شد. »
وى پرتاب كاوشگر را نقطه عطف توليد فناورى در حوزه صنعت هوا فضا و ورود به عرصه هاى فناوريهاى پيشرفته دانست و ابراز اميدوارى كرد كه اين پيشرفت ها، منجر به ارتقاى موقعيت دانشگاه ها و روشن تر شدن جايگاه فناورى در برنامه ها شود.
همچنين در اين همايش دكتر مظاهرى دبير كنفرانس به پيشينه برگزارى آن اشاره كرد و گفت : «پيشرانه، آيروديناميك، طراحى سامانه هاى فضايى، مكانيك پرواز، سامانه هاى فضايى، علوم و فناورى و مديريت هوا فضا از جمله زمينه فعاليت هاى اين همايش است. »
به گفته وى ۱۳۵۸مقاله به اين كنفرانس ارسال شد كه پس از داورى حدود ۳۵۰مقاله مورد پذيرش قرار گرفت كه در نشست هاى تخصصى ارائه مى شوند.
دكتر مظاهرى از چاپ مقالات فارسى در مجله بين المللى انجمن هوا فضا خبر داد و خاطرنشان كرد : «اين مجله به طور همزمان مقالاتى را به زبان فارسى منتشر مى كند. مجله JAST به صورت بين المللى است كه تاكنون به زبان انگليسى منتشر و در ۴۰ كشور توزيع مى شود. »