مرکز رشد شريف صفحه نخست

تشكيل ستاد نوآورى در وزارت علوم

مدير كل دفتر نوآوران و ارزشيابى فناورى وزارت علوم از تشكيل ستاد نوآورى در اين وزارتخانه خبر داد.

دكتر حميد مهديان در گفتگو با خبرگزارى مهر افزود: اين ستاد در راستاى برنامه ريزى براى تحقق فرمان مقام معظم رهبرى مبنى بر ايجاد نوآورى و شكوفايى به دستور وزير علوم در معاونت فناورى وزارت علوم و تشكيل شده است و اولين جلسه آن هفته آينده برگزار مى شود.

وى اضافه كرد: در جلسات اين ستاد برنامه هاى وزارت علوم براى سال 87 بازنگري و بر اساس نوآورى و تأكيد خاص مقام معظم رهبرى در اين زمينه تصميم گيرى مى شود و برنامه ها تغيير مى كند. 

مدير كل دفتر نوآورى وزارت علوم بحث نوآورى و شكوفايى را جز وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناورى دانست و گفت: وزارت آموزش عالى از زمانى كه به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى تبديل شد، پرداختن به بحث فناورى و نوآورى نيز جز اقدامات و وظايف مسئولين اين وزارتخانه به شمار آمد.

وى ادامه داد: از آن زمان تاكنون فعاليتهاى بسيارى در زمينه نوآوري در اين وزارتخانه انجام شده است اما اكنون با تأكيد مقام معظم رهبرى در سال جديد، وظيفه سنگين تر مى شود.

مهديان افزود: بايد زمينه هاى لازم جهت تحقق نوآورى به وجود آيد. در حال حاضر تجيهزات، امكانات و زير ساختهاى لازم جهت پرداختن به امر نوآورى فراهم شده است و در سالهاى اخير كشور ما دستاوردهاى فناورى قابل توجهى در سطح جهانى عرضه كرده است.

وى اظهار داشت: وزارت علوم نمى تواند به تنهايي در تحقق نوآورى در كشور نقش داشته باشد دستگاههاى اجرايى بايد براى رسيدن به اين هدف به وزارت علوم كمك كنند و به اين موضوع روز به روز توجه بيشترى شود.

مدير كل دفتر نوآورى وزارت علوم اضافه كرد: امروز در دنيا بدون نوآورى بقاء ممكن نيست و بازار رقابتى با نوآورى خود را حفظ مى كند