مرکز رشد شريف صفحه نخست

بررسى الزامات سال نوآورى و شكوفايى در دفتر وزير علوم

محمد مهدى زاهدى جمعى از روساى دانشگاهها را براى بحث درباره نوآورى به دفتر وزارتى فراخواند. اين نشست روز يكشنبه 18 فروردين ماه برگزار مى شود.

دكتر فرهاد دانشجو رئيس دانشگاه تربيت مدرس در گفتگو با خبرگزارى مهر در اين خصوص گفت: وزارت علوم جلسه اى را ترتيب داده تا روساي برخى دانشگاهها روز يكشنبه در محل دفتر وزير در مورد الزامات سال نوآورى و شكوفايي تصميماتى اتخاذ شود.

وى افزود: كليه دانشگاههاي تهران خواستار گردهمايى براى بررسى جمعى بندى نظرات در خصوص سال نوآورى و شكوفايى هستند و محل برگزارى جلسه هفته آتي در دانشگاه تربيت مدرس خواهد بود.

رئيس دانشگاه تربيت مدرس در خصوص برگزارى جلسه مشترك دانشگاههاى تهران در اين دانشگاه گفت: در اين نشست راجع به اينكه در سال نوآورى و شكوفايي چگونه حركت شود، گفتگو و برنامه ريزي مى شود.

فرهاد دانشجو افزود: دانشگاه تربيت مدرس وظيفه خود مى داند در بحث پيشبرد علم و فتح قله ها و تازه هاى علم بيش از سالهاى گذشته تلاش كند و بتواند سهم قابل ملاحظه اي از توليد علم و حركت در مرزهاى دانش را ايفا كند.