مرکز رشد شريف صفحه نخست

نخستين جلسه ستاد راهبردى «نوآورى و شكوفايى» تشكيل شد

معاون فن‌آورى وزارت علوم از آغاز فعاليت ستاد راهبردى نوآورى و شكوفايى وزارت علوم با پنج كميته تخصصى از صبح روز يكشنبه خبر داد.

دكتر عليرضا جهانگيريان در گفت‌وگو با خبرنگار «علمى» خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: ستاد راهبردى نوآورى و شكوفايى امروز با حضور تمامى اعضاء تشكيل شد كه در آن ضمن بررسى ابعاد مختلف بيانات مقام معظم رهبرى به منظور تهيه برنامه جامع نوآورى و شكوفايى در وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى، مقرر شد تا كميته‌هاى تخصصى در اين زمينه تشكيل شده و در طول چند هفته آينده، برنامه‌هاى خود را در سال جارى تدوين و در جلسه بعدى ستاد سه هفته آينده، ارائه كنند.

وى گفت: در اين ستاد كميته‌هاى آموزش، پژوهش، فن‌آورى ، فرهنگى و دانشجويى تشكيل شده‌اند و

اميدواريم پيش از يك ماه آينده اولويت‌هاى برنامه‌هاى وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى در زمينه نوآورى و شكوفايى به تصويب برسد.

وى در ادامه گفت: در اين ستاد معاونان آموزشى، پژوهشى و فن‌آورى وزير علوم و رييس سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران، ‌چهار نفر از روساى دانشگاه‌ها، سه نفر از روساى پژوهشگاه‌ها و يك نفر از روساى پارك‌هاى علم و فن‌آورى حضور دارند كه امكان افزايش اعضاء نيز در صورت نياز وجود دارد.

معاون فن‌آورى وزير علوم، تحقيقات و فن‌آورى در پايان از برگزارى همايش پاركهاى علم و فن‌آورى در آبان ماه 87 خبر داد.