مرکز رشد شريف صفحه نخست

اعلام مراكز حامى مخترعين براى ثبت اختراعات در ساير كشورها

مدير كل دفتر امور نوآوران و ارزشيابى فناورى وزارت علوم ضمن تشريح روند ثبت اختراعات در كشور اسامى مراكز معتبر و تابعه وزارت علوم كه از مخترعين براى ثبت اختراعات در ساير كشورها حمايت مى كنند را اعلام كرد

دكتر حميد مهديان در گفتگو با خبرگزارى مهر به ثبت اختراعات توسط سازمان ثبت اسناد كشور اظهار داشت: شورايى براى هماهنگ سازى بيشتر در زمينه حمايت و حفظ حقوق معنوى مخترعين در وزارت دادگسترى تشكيل شده كه وزارت علوم نيز در آن عضويت دارد اما هنوز در سال  جديد جلسه اى تشكيل نشده است.

وى اضافه كرد: تقريبا تمامى مراحل انجام زمينه سازى و حمايت از يك اختراع و همچنين ايجاد زمينه تجارى سازى و استقاده عملى از اختراعات توسط مراجع ذيربط قوه مجريه انجام مى شود اما كار ثبت اختراع به قوه قضاييه واگذار شده كه اين دوگانگى به نفع مملكت نيست.

مدير كل دفتر امور نوآوران و ارزشيابى فناورى وزارت علوم اضافه كرد: وزارت علوم اگرچه به مصوبات قانونى در اين زمينه احترام مى گذارد اما نظرات علمى و منطقى خود را نيز در اين زمينه به مسئولان ارائه داده و مى دهد.

وى گفت: در قانونى كه چندى پيش توسط مجلس به تصويب رسيد، عنوان شد در صورتى كه مخترعى بخواهد اختراع ثبت شده خود را به بهره بردارى برساند، بايد مجددا به سازمان ثبت مراجعه كند و سازمان ثبت درخواست را به دستگاههاى ذى ربط مى فرستد و پس از تاييد آنها پروانه بهره بردارى صادر مى كند.

سه شرط لازم براى ثبت اختراع

مهديان اظهار داشت: اختراع داراى سه شرط نو بودن در سطح جهان، داشتن گام اختراعى (علاوه بر نو بودن، از نظر كارشناسان آن رشته بديهى نباشد) و داشتن قابليت بهره بردارى است كه با توجه به شرط سوم، كاربردى بودن لازمه يك اختراع است و يك اختراع تنها در صورتى كه كاربردى و قابل بهره بردارى باشد مى تواند به ثبت برسد و نيازى به بررسى مجدد براى كسب مجوز بهره بردارى ندارد و بدين ترتيب قانون جديد بروكراسى را بيشتر مى كند.

داشتن اختراع كيفى مهمتر از تعداد اختراعات است

وى درباره افزايش آمار اختراعات در كشور گفت: اينكه آمار اختراعات در كشور افزايش پيدا كرده كافى نيست، داشتن اختراعات كيفى و قابل استفاده مهم است و  تلاش براي ايجاد و فراهم كردن شرايط جهت تبديل اختراع به نوآورى از اهميت بسيار بيشترى برخوردار است.

مدير دفتر امور نوآوران و ارزشيابى فناورى وزارت علوم تأكيد كرد: بايد مكانيزمى ايجاد شود تا مخترعين براى دريافت ثبت و تأييديه به وزارت علوم مراجعه كنند.  در حال حاضر مخترعين معمولا براى درخواست ثبت خارج كشور و يا عضويت در بنياد ملى نخبگان به اين وزارتخانه مراجعه مى كنند.

وى اظهار داشت: وزارت علوم و مراجع ذيربط آن براى ثبت اختراعات در ساير كشورها، مخترعين را از نظر مادى و تخصصى حمايت مى كنند.

مراكز حامى مخترعان براى ثبت اختراع در ساير كشورها

مهديان با اشاره به اينكه مراكزى كه تابعه وزارت علوم هستند مخترعين را براى ثبت اختراعات در ساير كشورها حمايت مى كنند گفت: سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى ايران، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتى اميركبير، دانشگاه علم و صنعت ايران در تهران و دانشگاه فردوسى مشهد، دانشگاه تبريز، دانشگاه شيراز و شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان در شهرستانها مراجع تابعه وزارت علوم هستند كه مخترعين را در اين زمينه حمايت مى كنند.

وى ستاد ويژه فناورى نانو و صندوق حمايت از پژوهشگران را از ديگر مراجعى دانست كه در زمينه ثبت اختراعات در ساير كشورها به مخترعين كمك مى كنند، اضافه كرد: وزارت علوم در سال گذشته 150 ميليون تومان اعتبار براى ثبت اختراع در خارج و همچنين واگذارى امتياز بهره بردارى از اختراع به توليد كنندگان داخلى در اختيار داشت كه با اين اعتبار تا 50 درصد از هزينه مالى ثبت اختراعات در خارج از كشور و تا 20 درصد هزينه فروش امتياز اختراع در داخل كشور را پرداخت مى كرد.

راه اندازى پايگاه اطلاعاتى اختراعات ايرانيها  

مدير دفتر امور نوآوران و ارزشيابى فناورى وزارت علوم در خصوص آمار اختراعاتى كه موفق به ثبت در ساير كشورها شده اند گفت: با توجه به اينكه بسيارى از اختراعات به صورت شخصى و يا از طريق ساير مراجع ثبت مى شوند، آمار دقيقى در دست نيست اما وزارت علوم در نظر دارد، پايگاه اطلاعاتى اختراعاتى كه توسط مخترعين ايرانى در ساير كشورها به ثبت رسيده است را راه اندازى كند كه البته لازمه موفقيت در اين كار همكارى كليه مخترعان و ساير دستگاههاى مرتبط با موضوع است.