مرکز رشد شريف صفحه نخست

40 ميليارد ريال سرمايه‌گذارى جديد از سوى بخش خصوصى

رييس شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان از سرمايه‌گذارى تازه 40 ميليارد ريالى بخش خصوصى در پارك علم و فن‌آورى شيخ بهايى در اين شهرك خبر داد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، قاسم مصلحى با بيان اين مطلب اظهار كرد: چهار هزار و 270 متر مربع از زمين‌هاى متعلق به شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان براساس قراردادهاى منعقد شده به چهار شركت فن‌آورى خصوصى پذيرش شده واگذار شد كه در آنها، شركت‌هاى مذكور با هدف راه‌اندازى واحد تحقيقات و فن‌آورى ملزم هستند كه طى دو سال، ساختمان‌هاى خود را مطابق با ضوابط تعيين شده از سوى شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان احداث كنند.

وى خاطرنشان كرد: پارك علم و فن‌آورى شيخ بهايى شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان ماموريت دارد تا زمينه تجميع شركت‌هاى دانش‌محور و مراكز تحقيق و توسعه را با اهداف اقتصادى و تعميق ارتباط بين بخش‌هاى تحقيقاتى، صنعتى و اقتصادى جامعه و همچنين افزايش قدرت رقابت و رشد شركت‌هاى مبتنى بر علم در سطح ملى و بين‌المللى و در نهايت توسعه فن‌آورى فراهم كند.

وى در جلسه انعقاد قراردادهاى پارك علم و فن‌آورى شيخ بهايى با اشاره به ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران گفت: به منظور ايجاد و توسعه شركت‌هاى دانش‌بنيان و تقويت همكارى‌هاى بين‌المللى، به واحدهاى پژوهشى و فن‌آورى و مهندسى مستقر در پارك‌هاى علم و فن‌آورى در جهت انجام ماموريت‌هاى محوله اجاره داده مى‌شود، از مزاياى قانونى مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيت‌هاى مالياتى و عوارض، سرمايه‌گذارى خارجى و مبادلات مالى بين‌المللى برخوردار شوند.

مصلحى افزود: مطابق با ماده دو آيين‌نامه اجرايى ماده 47 قانون برنامه چهارم، واحدهاى فن‌آورى كه در پارك‌هاى علم و فن‌آورى به فعاليت اشتغال دارند، نسبت به فعاليت‌هاى مذكور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارك از معافيت موضوع ماده 13 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى، صنعتى، مصوب 1372 برخوردار خواهند بود.

همچنين براساس ماده 3 اين آيين نامه، تمامى واحدهاى فن‌آورى كه در پارك‌ها فعاليت دارند از پرداخت هرگونه عوارض معمول كشور معاف هستند.

رييس شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان در ادامه اظهار كرد: اراضى پارك علم و فن‌آورى شيخ بهايى به صورت اجاره بلندمدت در اختيار شركت‌هاى طراحى مهندسى رويان مبدل، پژوهنده نيرو، چاووش رايانه سپاهان و رفاه قرار گرفته است و پيش‌بينى مى‌شود، ميزان سرمايه‌گذارى اين شركت‌ها در پارك علم و فن‌آورى شيخ بهايى به 40 ميليارد ريال بالغ شود.