مرکز رشد شريف صفحه نخست

شرايط اوليه پذيرش در مركز رشد

·    داشتن ايده محورى: ايده محورى، محصولى است كه مي­خواهيد طى مدت استقرار در مركز رشد ايجاد كنيد يا توسعه دهيد.

·    نوآورى فناورانه: تحقق ايده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فناورى باشد.

·       داشتن طرح كسب و كار براى ايده محورى: اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه­گذارى بر روى آن را توجيه مي­كند.

·   داشتن گروه كارى: حضور تمام وقت حداقل 2 نفر دانش­آموخته مقطع كارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ايده محورى) در گروه كارى ضرورى است. (توضيح: گروه كارى مى‌تواند يك شركت ثبت‌شده يا هسته اوليه شركتى باشد كه در آينده نزديك به ثبت خواهد رسيد.)

·   تاريخ ثبت شركت:شركت‌هايى مى‌توانند در اين مركز مستقر شوند كه از زمان ثبت آنها بيش از 3 سال نگذشته باشد.

·   محل اقامت:اقامتگاه قانونى شركت و محل سكونت حداقل 2 نفر از كارشناسان تمام وقت گروه كارى در محدوده استان تهران باشد.

                                                                               بازگشت به مرحله قبل