مرکز رشد شريف صفحه نخست

برخى حمايتهاى مركز رشد

  • تامين فضاى كارى انعطاف پذير با امكانات اوليه ادارى و رايانه اى (به صورت اجاره)
  • تلاش براى فراهم آوردن حمايتهاى قانونى در روند تسريع رشد واحدهاى فناور
  • برقرارى ارتباط با مراكز دانشگاهى ، پژوهشى و پارك فناورى پرديس
  • تسهيل هم افزايى شبكه اى و افزايش توان رقابت
  • اعطاى وام قرض الحسنه به واحدهاى فناور منتخب
  • كمك به دريافت تسهيلات مالى و اعتبارى
  • ارايه خدمات آموزشى و مشاوره اى عمومى و تخصصى
  •  مشاركت در پروژه يابى و بازاريابى