مرکز رشد شريف صفحه نخست

موارد عدم پذيرش واحد فناور در مركز رشد

  •  شركتها و هسته­هاى مشاوره­اى و آموزشى
  • شركتها و هسته­هاى فعال در حوزه­هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات
  • شركتها و هسته­هايى كه ايده محورى آنها صرفا راه­اندازى يك پايگاه اينترنتى است.
  • شركتهاوهسته­هايى كه درمرحله فروش محصول بوده ومي­خواهندكارصرفا بازرگانى نمايند.
  •  شركتها و هسته­هايى كه در مراحل اوليه طراحى مفهومى محصول باشند.
  •  شركتها و هسته­هايى كه ايده محورى يا محصول نهايى آنها، كلى، مبهم و نامشخص باشد.
  •  شركتهاى و هسته­هايى كه قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ٢ نفر كارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ايده محورى باشند.
  •                                                                                      بازگشت به مرحله قبل