مرکز رشد شريف صفحه نخست

مراحل پذيرش و استقرار واحد فناور در مركز رشد

  • ارايه "درخواست پذيرش" و پركردن فرم تقاضاى استقرار
  • برگزارى جلسه معارفه جهت آشنايى با ايده محورى و گروه كارى
  • ارايه طرح كسب و كار
  • ارزيابى طرح كسب و كار
  • رفع نواقص احتمالى طرح كسب و كار
  •  برگزارى جلسه دفاع از ايده محورى و طرح كسب و كار
  •                                                                                      بازگشت به مرحله قبل