مرکز رشد شريف صفحه نخست

طرح حمايت از مراكز رشد واحدهاى فناورى

ستاد ويژه توسعه فناورى نانو با هدف رشد واحدهاى فناورى و مهندسى نوپا اقدام به تدوين طرح حمايت از مراكز رشد واحدهاى فناورى نموده است.

اين طرح بر محور ارايه خدمات مختلف به واحدهاى فناورى نوپا، از طريق مراكز رشد متمركز است. مراكز رشد واحدهاى فناورى بر اساس جذب هسته‌ها، گروه‌ها و شركت‌هاى نانويى مورد حمايت و تشويق قرار خواهند گرفت و بر اساس توانمندى‌ها رتبه‌بندى مى‌گردند. مراكز برتر در اين رتبه‌بندى نيز هر ساله در جشنواره برترين‌هاى نانو مورد تشويق قرار خواهند گرفت.

مراكز رشد براى بهره مندى از اين حمايت، گزارشى از وضعيت شركتها و هسته هاى نانويى مستقر در آن مركز را به ستاد ويژه توسعه فناورى نانو ارائه نمايند و فردى را به عنوان رابط با ستاد معرفي نمايند.

منبع: سايت ستاد ويژه توسعه فناورى نانو