مرکز رشد شريف صفحه نخست

تأكيد بر تجارى سازى فناورى ها با توجه به قيمت نفت

معاون علمى و فناورى رئيس جمهورى از تاسيس ستادهاى فناوريهاى راهبردى با هدف توسعه و تقويت فناورى و توجه به تجارى سازى و توليد ثروت از فناوريها خبر داد و گفت: توسعه و تجارى سازى فناوريها بايد به عنوان زيربناى توسعه اقتصادى و كسب درآمدهاى جايگزين براى درآمدهاى نفتى قرار داده شود.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر صادق واعظ زاده در نشستى مطبوعاتى در محل بنياد ملى نخبگان با يادآورى تصويب برنامه هاى توسعه و تقويت فناوريهاى راهبردى 9 گانه در قالب لايحه بودجه در دولت و مجلس افزود: اين برنامه ها براى اجرا به معاونت علمى و فناورى رئيس جمهورى ابلاغ شد و اكنون براى تقويت و توسعه اين فناوريها ستادهايى در سطح ملى در حال تأسيس است.

وى درباره سطح فعاليت ستادهاى فناوريهاى راهبردى گفت: اين ستادها از اسنادى كه در گذشته براى توسعه برخى از فناوريهاى راهبردى تهيه شده بود اما كامل يا جامع نبوده يا درست اجرايى نشده بودند و منابع لازم براى اجراى آنها تامين نشده بود استفاده خواهند كرد و همچنين اين ستادها به تقويت و هماهنگ سازى كليه فعاليتهايى كه تا كنون به صورت بخشى و دستگاهى انجام مى گرفته اقدام مى كنند.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهورى فاز نخست فعاليت ستادهاى فناوريهاى راهبردى را شناسايى سرمايه انسانى موجود كشور در هر كدام از فناوريهاى راهبردى دانست و گفت: سرمايه انسانى بسيار خوبى در حوزه فناوريهاى راهبردى در كشور وجود دارد به طورى كه صدها دانشمند، پژوهشگر و فن آور در حوزه فناوريهاى راهبردى داريم.

وى با بيان اينكه منابع مالى پراكنده اى در كشور صرف فناوريهاى راهبردى مى شود، گفت: منابع مالى پراكنده بايد شناسايى و ارزيابى شوند، همچنين بايد نقاط قوت و ضعف كشور در اين فناوريها شناسايى شوند و در مرحله بعد موقعيت جهانى اين فناوريها به خصوص در كشورهاى رقيب جمهورى اسلامى ايران شناسايى شوند و چشم انداز هر كدام از فناوريهاى راهبردى در ميان مدت و بلند مدت و راهبردهاى لازم براى رسيدن از وضع موجود به وضعيت مطلوب را مشخص كنند.

دكتر واعظ زاده با تأكيد بر اينكه ستادهاى فناوريهاى راهبردى بايد وظايف خود را با هماهنگى در سطح ملى انجام دهند، افزود: بايد با تجميع قوا حركت در راستاى فناوريهاى راهبردى ادامه پيدا كند. ستادهاى فناوريهاى راهبردى ستادهايى اجرايى نيستند بلكه نقش راهبردى داشته و به هماهنگى و تقويت مراجع فعال در حوزه فناوريهاى راهبردى تكيه دارند بنابراين اين ستادها به هيچ وجه نمى خواهند جايگزين مراجع مختلف فعال در عرصه فناوريهاى راهبردى شود.

وى اعضاى ستادهاى فناوريهاى راهبردى را شامل اعضاى حقيقى و حقوقى دانست و افزود: مسئولان و مديران ارشد كشور و بيشتر در سطح معاونان وزارتخانه هاى ذى ربط و روساى دستگاههاى مربوط به فناوريهاى راهبردى اعضاى حقوقى اين ستادها هستند كه در حال حاضر تعيين شده اند و به زودى اعضاى حقيقى اين ستادها كه از ميان دانشمندان، پژوهشگران و فناوران برجسته كشور در زمينه فناوريهاى راهبردى هستند نيز تعيين مى شوند.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهورى از انتصاب دبيران ستادهاى فناوريهاى راهبردى خبر داد و گفت: جلساتى براى هماهنگى فعاليتهاى اين ستادها تشكيل شده و به زودى پس از تعيين اعضاى حقيقى فعاليت ستادها آغاز مى شود. همچنين در راستاى ارائه خدمات لازم به ستادهاى فناوريهاى راهبردى اقدام به تأسيس دفتر فناوريهاى راهبردى در معاونت علمى و فناورى رئيس جمهورى شد و مديركل آن نيز منصوب شده است.

وى اظهار داشت: شرايط موجود جهانى ايجاب مى كند جمهورى اسلامى ايران با سرعت به توسعه و تقويت فناوريهاى راهبردى اقدام كند. قيمت نفت به صورت اعجاب آور و بى سابقه اى افزايش انفجارى داشته و اين افزايش به دنبال خود افزايش قيمت كالاهاى صنعتى را ايجاد مى كند و بعد از مدتى هزينه واردات ايران نيز افزايش مى يابد و درآمد نفتى كشور صرف اين افزايش قيمت مى شود لذا تا قبل از اين اتفاق بايد از مازاد تراز بازرگانى خارجى كشور استفاده مطلوب شود و نيازهاى خود را به سرعت و قبل از افزايش بسيار زياد قيمتها تأمين كنيم.

وى اضافه كرد: پيش بينى مى شود قيمت نفت سير صعودى خود را طى كند و با يك فاصله زمانى كوتاه مواد مورد نيازى كه از خارج تأمين مى شود نيز افزايش قيمت پيدا كنند و پس از آن با توقف افزايش قيمت نفت يا سقوط وحشتناك آن مواجه شويم اما قيمت كالاها و مواد مورد نياز كاهشى نداشته باشد لذا اگر كشور از اين فاصله زمانى استفاده نكند و منابع مازاد نفتى براى توسعه و تجارى سازى فناوريها به منظور ايجاد ثروت جايگزين درآمد نفت نشوند با زيانى غير قابل جبرانى مواجه خواهيم شد.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهورى اضافه كرد: دولت و مجلس در حد منابعى كه براى سال جارى نياز بوده اقدام كرده اند اما اين منابع كفايت نمى كند و بايد منابع بيشترى به اين حوزه اختصاص پيدا كند و اين منابع به سرعت به كار گرفته شوند تا با بحران سقوط قيت نفت و افزايش قيمت كالاهاى ارزى بتوانيم يك منبع پايدار درآمد مبتنى بر فناوريهاى راهبردى در كشور ايجاد و از تهديد جمهورى اسلامى ايران جلوگيرى كنيم.