مرکز رشد شريف صفحه نخست

خروج موفقيت آميز هفت شركت دانش بنيان از مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

به يارى خداى منان و در سايه تدبير و تلاش، طى 4 ماه گذشته هفت شركت خصوصى دانش بنيان مستقر در مركز رشد فناورى هاى پيشرفته شريف موفق به تحقق ايده محورى، توليد محصول و طى مراحل رشد كارى خود گرديده ، پس از سه سال استقرار با موفقيت از اين مركز خارج شدند. با آرزوى توفيق روزافزون براى اين عزيزان

اين شركت ها عبارتند از:

1- شركت آنزيم زيست
2- شركت انديشه پردازان شريف
3- شركت پژوهشگران نانو فناورى
4- شركت خانه فناورى هاى هوشمند سبا
5- شركت مهندسى آموزش الكترونيك فراگير شريف
6- شركت مهندسى ارتعاشات بهروش
7- شركت مهندسى نورآفرين ايده