مرکز رشد شريف صفحه نخست

كسب رتبه در مركز تحقيقات مخابرات ايران توسط شركت بهينه سازى هوشمند سيستم ها

شركت بهينه سازى هوشمند سيستم ها  مستقر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در راستاى توسعه و بهينه سازى شبكه هاى مخابرات نورى موفق به توسعه نرم افزار طراحى شبكه هاى مخابرات نورى در مركز تحقيقات مخابرات ايران گرديده و به عنوان يكى از 14 پروژه برتر و شاخص سال گذشته و جارى از سوى اين مركز اعلام شده است.

 اين نرم افزار قابليت شبيه سازى، بهينه سازى و طراحى شبكه هاى مخابرات نورى را دارا مى باشد و به طراح اجازه مى دهد شبكه هاى SDH و DWDM را به صورت همزمان تحليل كرده و بهترين حالت شبكه را انتخاب نمايد همچنين مديريت نگهدارى شبكه هاى مخابرات نورى، پشتيبانى از انواع تحليل هاى مالى شبكه و سرويس هاى شبكه و پشتيبانى از GIS از ديگر قابليت هاى اين نرم افزار مى باشد.