مرکز رشد شريف صفحه نخست

طراحى نرم افزار مجموعه قوانين و مقررات فناوران در پارك فناورى خراسان

مدير مراكز رشد پارك علم و فناورى خراسان رضوى گفت: با مشاركت اداره كل پاركها و مراكز رشد كشور نرم افزار مجموعه قوانين و مقررات فناوران در پارك علم و فناورى اين استان طراحى مى شود.

 هاشم مهذب در گفتگو با خبرگزارى مهر در مشهد اظهار داشت: اين نرم افزار با قابليت جستجو و به روز رسانى لحظه اى از طريق اينترنت توليد خواهد شد.

مدير مراكز رشد پارك علم و فناورى خراسان رضوى گفت: همچنين ثبت تجارب شركتهاى موفق، مشاورين متخصص در حوزه هاى امور حقوقى، مالى، مالياتى، بيمه و تامين اجتماعى، تسهيلات بانكى، استانداردها و مجوزهاى صنعتى و ساير اطلاعات كاربردى ديگر از ويژگيهاى اين نرم افزار است.

وى با بيان اينكه اين محصول در سه فاز اجرايى توليد مى شود، اظهار داشت: مطالعه ميدانى و توليد محتواى الكترونيكى، توليد نرم افزار و آزمايش آن و تاييد اطلاعات توسط مراجع ذى صلاح دولتى سه فاز اصلى اين پروژه است.

نمونه آزمايشى اين محصول توليد شده است و تا نيمه دوم امسال نسخه نهايى آن به تمام شركتهاى فناور مستقر در مراكز رشد پاركهاى علم و فناورى كشور و ساير موسسات داراى مجوز و پروانه بهره بردارى از وزارت صنايع و معادن ارائه خواهد شد.