مرکز رشد شريف صفحه نخست

موفقيت كشور در توسعه نرم افزار طراحى شبكه هاى مخابرات نورى

پژوهشگران مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف موفق به توسعه نرم افزار طراحى شبكه هاى مخابرات نورى در مركز تحقيقات مخابرات ايران شدند.

به گزارش خبرگزارى مهر، شركت بهينه سازى هوشمند سيستمها مستقر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در راستاى توسعه و بهينه سازى شبكه هاى مخابرات نورى موفق به توسعه نرم افزار طراحى شبكه هاى مخابرات نورى در مركز تحقيقات مخابرات ايران شد.

اين پروژه به عنوان يكى از 14 پروژه برتر و شاخص سال گذشته و جارى از سوي مركز تحقيقات مخابرات ايران اعلام شده است.

نرم افزار ارائه شده از سوى اين شركت قابليت شبيه سازى، بهينه سازى و طراحى شبكه هاى مخابرات نورى را دارد و به طراح اجازه مى دهد شبكه هاى SDH و DWDM را به صورت همزمان تحليل كرده و بهترين حالت شبكه را انتخاب كند.

مديريت نگهدارى شبكه هاى مخابرات نورى، پشتيبانى از انواع تحليلهاى مالى شبكه و سرويس هاى شبكه و پشتيبانى از GIS از ديگر قابليتهاى اين نرم افزار است.