مرکز رشد شريف صفحه نخست

ميزان درخواست بخشهاى مختلف از صندوق حمايت از پژوهشگران كشور

مدير ارزيابى طرحهاى صندوق حمايت از پژوهشگران كشور گفت: 63 درصد طرحهاى ارسال شده به صندوق حمايت از پژوهشگران كشور از سوى دانشگاهها، 11 درصد از موسسات و سازمانها و فرهنگستانها، 15 درصد از پژوهشگاهها و مراكز تحقيقاتى و 11 درصد از سوى بخش خصوصى بوده است.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر على اكبر عنايتى در نشست هم انديشى داوران و ناظران طرحهاى تحقيقاتى صندوق حمايت از پژوهشگران كشور در تالار علامه امينى دانشگاه تهران از همكارى 590 داور و 230 ناظر با صندوق حمايت از پژوهشگران كشور خبر داد و گفت: طرحهاى ارسال شده به صندوق حمايت از پژوهشگران از 123 دانشگاه، پژوهشگاه، موسسه، سازمان، فرهنگستان و مراكز خصوصى ارسال شده است.

وى از ارسال يك هزار و 275 طرح تحقيقاتى از بدو تاسيس صندوق حمايت از پژوهشگران به اين صندوق خبر داد داد و گفت: 305 طرح تا كنون اجرا شده و 554 طرح فاقد اولويت شناخته شدند. همچنين 283 طرح در حال بررسى هستند و 103 مورد نيز خاتمه يافته و 8 طرح نيمه صنعتى و 10 طرح صنعتى نيز مصوب شده اند.

وى دامنه فعاليتهاى صندوق حمايت از پژوهشگران كشور را در سه عرصه تحقيقات كاربردى، بنيادى و توسعه اى دانست و افزود: طرحهاى تحقيقاتى در كميته هاى تخصصى علوم انسانى، اجتماعى و هنر، علوم پزشكى و دامپزشكى، علوم پايه و علوم زيستى، فنى مهندسى، كشاورزى و منابع طبيعى و ميان گروهى بررسى مى شوند كه هر كدام از اين كميته ها هفت عضو ثابت دارند.

مدير ارزيابى طرحهاى صندوق حمايت از پژوهشگران كشور 23 درصد طرحهاى تاييد شده توسط صندوق حمايت از پژوهشگران كشور را بنيادى، 71 درصد را كاربردى و نزديك شش درصد را توسعه اى عنوان كرد.

مدير ارزيابى طرحهاى صندوق حمايت از پژوهشگران كشور طرحهاى اولويت دار اين صندوق را مشتمل بر طرحهايى عنوان كرد كه به صورت تيمى، ميان رشته اى، فرا رشته اى، با همكارى چند مركز علمى داخل و خارج كشور، در راستاى توليد علم، حل مشكلات كشور و توليد ثروت باشند و گفت: تاكيد صندوق حمايت از پژوهشگران كشور بر ايجاد فرصتهاى برابر براى پژوهشگران كشور است