مرکز رشد شريف صفحه نخست

لزوم توجه به صندوق حمايت از فناوريهاى غيردولتى

محمد مهدى زاهدى گفت: خيلى از پايان نامه ها به صورت عملياتى و كاربردى تدوين نمى شوند و اگر هم مى شوند مورد بهره بردارى قرار نمى گيرند.

به گزارش خبرنگزارى مهر، محمد مهدى زاهدي در نشست مشترك روساى دانشگاهها و مراكز پژوهش و فناورى و مديران عامل شركتها، بانكها و موسسات انتفاعى بزرگ دولتى با بيان اين مطلب افزود: در تخصيص بودجه بايد اولويتهاى پژوهشى كشور متناسب با اسناد بالا دستى مصوب در نظر گرفته شوند يعنى در اختصاص بودجه به طرحهايى كه حتى خوب هستند اما ارتباطى با اسناد بالا دستى ندارند بايد تامل شود زيرا حتما بايد چشم انداز نظام محقق شود لذا نياز است ارتباط ميان پژوهشها و اسناد بالا دستى در معاونت علمى و فناورى رئيس جمهورى به كمك دستگاههاى ذى ربط مشخص شود.

وى اضافه كرد: بايد از مجموعه توانمندى هاى تحقيقاتى كشور به صورت جمعى با مشاركت همه دستگاههايى كه مى توانند در يك پروژه به طور مشترك همكار باشند استفاده شود يعنى بايد محققان دستگاههاى مختلف به هم گره بخورند زيرا بخشى عمل كردن منجر به ضررهاى جدى براى كشور و عدم استفاده بهينه از بودجه ها مى شود. بنابراين بايد پروژه هايى كه چند دستگاه در آن همكارى مى كنند در اولويت ويژه قرار گيرند.

وزير علوم يادآور شد: اطلاع رسانى شفاف و دقيق نهادها و سازمانها در رابطه با نيازها و اولويتهاى پژوهشى كمك مى كند تا محققان كشور بتوانند در مورد ريسك پذيرى انجام پروژه ها دقيق تر برنامه ريزى كنند.

وى اضافه كرد: از عبارت انجام امور پژوهشى كه در قانون بودجه سال 87 آمده است اين گونه استنباط مى شود كه نبايد تنها به اجراى پروژه هاى تحقيقاتى محدود شويم بلكه لازم است به نتايج تحقيقات نيز توجه شود و موضوع توسعه فناورى را لحاظ كنيم و به ضرورت پرداختن به فناوريهاى مورد نياز كشور توجه شود تا بر اساس آنها بتوان كشور را به سمت و سويى سوق داد كه فناوريها تبديل نيمه صنعتى شوند. همچنين مستند سازى آنها انجام شود تا آيندگان بر اساس اين مستندات بتوانند فناوريهاى جديدى توليد كنند.

زاهدى گفت: اميدواريم حمايت از پايان نامه ها از محل اختصاص يك درصد بودجه هاى شركتهاى دولتى و وزارتخانه ها و دستگاههاى دولتى صورت گيرد و به اين ترتيب پايان نامه هاى دانشجويى به سمت رفع نياز دستگاهها سوق پيدا كنند و ارتباط تنگاتنگى ميان نيازهاى دستگاهها و پروژه هاى تحصيلات تكميلى دانشجويان ايجاد شود زيرا رنج مى بريم از اينكه خيلى از پايان نامه ها به صورت عملياتى و كاربردى تدوين نمى شوند و اگر هم مى شوند مورد بهره بردارى قرار نمى گيرند.

وزير علوم افزود: انجام امور پژوهشى بدون وجود امكانات و تجهيزات مناسب امكان پذير نيست لذا بايد بخشى از اعتبارات را براى تقويت زيرساختها مانند ايجاد يا توسعه آزمايشگاهها و كارگاهها استفاده شود.

وى گفت: صندوق حمايت از پژوهشها و فناوريهاى غير دولتى در وزارت علوم وجود دارد اما حمايت جانانه اى از طرف اين صندوق صورت نمى گيرد. انتظار اين است كه معاونت علمى و فناورى رئيس جمهورى براى اختصاص بخشى از اعتبارات يك درصد بودجه دستگاهها و شركتهاى دولتى يا از محل بودجه اين معاونت به صندوق حمايت از پژوهشها و فناوريهاى غير دولتى كه از مراكز رشد و R&D هايى كه كاملا مرتبط با صنعت هستند اختصاص دهد و خلا ارتباط با صنعت و دانشگاهها از طريق اين صندوق پر شود و گامى بسيار مفيد براى توسعه فناورى و كاربردى كردن پروژه هاى تحقيقاتى باشد.

وى ادامه داد: در كنار دانشگاهها و مراكز پژوهشى بايد موسسات فناورى و واحدهاى فناور مستقر در پاركها و مراكز رشد و همچنين قطبهاى علمى و انجمنهاى علمى تخصصى كشور و موسسات غير دولتى پژوهشى كه توانايى كارهاى پژوهشى و توسعه فناورى را دارند مورد عنايت قرار گيرند.