مرکز رشد شريف صفحه نخست

توليد دستگاه ارزياب وزوز گوش توسط واحد فناور مستقر در مركز رشد شريف

مجرى طرح توليد دستگاه ارزياب وزوز گوش آوا گفت: دستگاه ارزياب وزوز گوش (تنيتوس) با اخذ استانداردهاى لازم ظرف يك ماه آينده به شنوايى شناسان سراسر كشور به عنوان روش نوين در توانبخشى و درمان مبتلايان به عارضه وزوز گوش عرضه مى شود.

ايمان قدرتى توستانى مدير عامل شركت تعاونى فناوران گسترش سلامت  از واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد فناوريهاى پيشرفته شريف مجرى اين طرح در گفتگو با خبرگزارى مهر به طراحى و توليد دستگاه "ارزياب وزوز گوش آوا" اشاره كرد و گفت: نسخه هاى اوليه اين سيستم در مركز تحقيقات گوش گلو بينى دانشگاه علوم پزشكى ايران در بيمارستان رسول اكرم (ص) و واحد طب صنعتي مجتمع فولاد خوزستان براى بيش از 200 بيمار پايلوت شد كه با اخذ استانداردهاى لازم ظرف يك ماه آينده تجاري سازي مى شود.

وى با بيان اينكه اين دستگاه به شنوايى شناسان سراسر كشور عرضه خواهد شد تا روشى نوين را در ارزيابى وزوز گوش مبتلايان عرضه كند ادامه داد: در اين پروژه از طريق پردازش و توليد اصوات پايه و تركيبى، صداى داخل گوش بيمار را كه در ذهن شنيده مى شود را شبيه سازى كرده و فايل صوتى آن كه حاوى ميزان شدت صدا با دقت و وضوح يك دسى بل و پهناى باند صداى گوش بيمار با دقت تفكيك يك هرتز است را به پزشك ارائه مى دهد. اين فايل پزشك را براى انتخاب روش درمان و توانبخشى مناسب يارى مى كند.

مجرى طرح با تاكيد بر اينكه اين شبيه سازى پزشك را به تشخيص و درمان بيمارى نزديك مى كند به مهر گفت: اين دستگاه مى تواند هر متد درمانى كه پزشك بر روى بيمار انجام مى دهد را با انجام آزمونهاى دوره اى مورد ارزيابى قرار داده و اثرپذيرى روش اعمال شده را بر روى هر بيمار با مقايسه فايل هاى خروجى در هر مرحله از ارزيابى ها بررسى كند. 

وى ادامه داد : فايل صوتى خروجى دستگاه قابليت استفاده در روشهاى نوين درمانى بازتوانى وزوز گوش (TRT) مى تواند مورد استفاده قرار گيرد و از آنجا كه هنوز پاسخ كارآزمايى بالينى اين بخش تكميل نشده است توضيحات تكميلى را به آينده موكول مى كنيم.

مجرى طرح به اقدامات توانبخشى وزوز گوش اشاره كرد و گفت: براى درمان اين عارضه دستگاههاى "بيوفيدبك"، تحريك الكتريكى و درمان اصوات طبيعى طراحى و ساخته شد.

مجرى طرح اضافه كرد: دستگاهى كه براى توانبخشى وزوز گوش و عصب شنوايى طراحى شد قادر است با تحريك الكتريكى عصب شنوايى اقدام به درمان كند.

وى با بيان اينكه دستگاه تحريك الكتريكى مراحل آزمايشهاى بالينى را طى نكرده است، ادامه داد: اميدواريم آزمايشات بالينى اين دستكاه از ماههاى آينده در مركز رفرانس تحقيقات بالينى شركت تعاونى فناوران گسترش سلامت در دى كلينيك ولنجك و يكى از دانشگاههاى علوم پزشكى كشور آغاز شود.