مرکز رشد شريف صفحه نخست

جديدترين تصميمات كميسيون علمى دولت / ارائه تجهيزات به نخبگان

معاون اول رئيس جمهورى حمايت از شركتهاى دانش بنيان و ارائه كمك به نخبگان در زمينه تجهيزات را از تصميمات اخير كميسيون علم و فناورى دولت دانست و گفت: ارائه تسهيلات به نخبگان به زودى ابلاغ مى شود.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر پرويز داوودى در حاشيه مراسم بازگشايى سال تحصيلى دانشگاهى در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص آخرين تصميمات كميسيون علمى و فناورى دولت گفت: اين كميسيون كه مرتبا تشكيل جلسه مى دهد و مباحث مربوط به علم و فناورى و نخبگان را پيگيرى مى كند به تازگى تصميمات خوبى درباره مباحث مربوط به نخبگان اتخاذ كرده است كه در جلسه مشترك با نخبگان نهايي شد. اين تصميمات به زودي ابلاغ خواهد شد. 

وى اظهار داشت: تمام موارد مربوط به فناورى و علوم برتر در كميسيون علمى و فناورى دولت تصميم گيري و توسط دولت تصويب مى‌شود.

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به دستاوردهاى اخير اين كميسيون گفت: كميسيون علمى و فناوري در جلسه اخير خود در مورد مسئله مسكن نخبگان، حمايت از فعاليت شركتهاى دانش بنيان و كمكهاى مربوط به تجهيزات نخبگان تصميمات خوبى اتخاذ كرد كه به زودى ابلاغ مى‌شود.