مرکز رشد شريف صفحه نخست

ابداع روشى براى جلوگيرى از كثيف شدن نماى ساختمانها توسط واحد فناور مركز رشد شريف

محققان كشور موفق به توليد و تجارى سازى نانو ذرات فوتوكاتاليستى اكسيد تيتانيوم شدند كه مى توان از ان به عنوان ماده خود تميز شونده، ضد باكترى و ضد ميكروب و قارج استفاده كرد.

مهندس احمد مهدوى اردكانى مجرى طرح  و مدير عامل شركت پوشش هاى نانوساختار از واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف در گفتگو با خبرگزارى مهر با بيان اين خبر افزود: به كمك تيم تحقيقاتى آزمايشگاه نانو دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتى شريف توانستيم با استفاده از روش سل ژل نانو ذرات اكسيد تيتانيوم را توليد كنيم. 

وى افزود: بر اثر برخورد نور ماورا بنفش خورشيد (UV) به اين ماده، زوجهاى الكترون و حفره بر روى سطح توليد شده و با به دام انداختن مولكولهاى اكسيژن موجود در محيط بر روى سطح و تبديل آنها به يون اكسيژن، خاصيت احيا كنندگى بسيار قوى ايجاد مى كنند.

مهدوى ادامه داد: از طرفى حفره ايجاد شده با جذب مولكولهاى آب موجود در هوا توليد هيدرواكسيل (OH) كرده كه خاصيت اكسيد كنندگى بسيار قوى دارد. يونهاى اكسيد كننده و احيا كننده قوى كه روى سطح توليد مى شوند منجر به تجزيه شيميايى مولكولهاى آلودگى، چربى و ميكروارگانيزمها شده و به سطح خاصيت خود تميز شوندگى، ضد باكترى، ضد ميكروب و ضد قارچ مى دهد.

مجرى طرح به كاربردهاى اين ماده اشاره كرد و به مهر گفت: اين محصول ضمن آنكه براى جلوگيرى از كثيف شدن نماى خارجى ساختمانها و تابلوهاى راهنمايى و رانندگى در شهرهاى بزرگ كه هواى آلوده دارند قابل استفاده است. همچنين با توانايى از بين بردن ميكروبها و ويروسها مى توان از آنها در مراكز بهداشتى، بيمارستانى و صنايع غذايى استفاده كرد. همچنين استفاده از اكسيد تيتانيوم نانومترى در مرغدارى ها و دام دارى ها سبب كاهش تلفات خواهد شد.

وى با تاكيد بر خاصيت آنتى باكتريال، ميكروب و قارچ نانو اكسيد تيتانيوم خاطرنشان كرد: اسپرى اين ماده در مرغداريها مى تواند از تلفات در مرغداريها جلوگيرى كند. ضمن آنكه مى توان در استخرها به منظور جلوگيرى از رشد قارچها از اين دستاورد استفاده كرد.

مهدوى همچنين خاصيت ضد بخار، ضد UV و از بين برنده بوهاى نامطبوع محيط مثل بوى سيگار را از ديگر ويژگيهاى اين محصول نام برد.