مرکز رشد شريف صفحه نخست

آيين نامه تسهيل دسترسى نوآوران به امكانات و خدمات علمى و فنى

هيات وزيران در جلسه ششم شهريورماه سال جارى بنا به پيشنهاد معاونت علمى و فن‌آورى رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلاى ايران آيين نامه تسهيل دسترسى نوآوران به امكانات و خدمات علمى و فنى را تصويب كرد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، متن آيين‌نامه بدين شرح است:

«آيين نامه تسهيل دسترسى نوآوران به امكانات و خدمات علمى و فنى»

ماده 1- دستگاه‌هاى اجرايى موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشورى و موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران به علاوه بانك‌ها، بيمه‌ها و موسسات اعتبارى موظفند به منظور رشد و تقويت نوآورى در كشور، امكان استفاده نوآوران از امكانات و خدمات علمى و فنى خود را مطابق شرايط اين آيين نامه فراهم سازند.

تبصره – منظور از نوآوران، صاحبان ايده‌هاى نو است كه ايده آنها به صورت بالفعل به نتايج معينى دست يافته يا بالقوه ظرفيت آن را داشته باشد. تشخيص نوآوران و صاحبان ايده‌هاى نو بر عهده دستگاه‌هاى اجرايى ذيربط و نظارت آن با معاونت علمى و فناورى رييس جمهور مى‌باشد.

ماده 2 – امكانات و خدمات علمى و فنى موضوع اين آيين نامه عبارتند از:

1- منابع و تجهيزات پژوهشى و تحقيقاتى (مانند كتابخانه‌ها، اينترنت و ديگر پايگاه‌هاى اطلاع رسانى و نظاير آنها).

2- فضا، امكانات و مواد آزمايشگاهى و كارگاهى.

3- خدمات تجهيزات پيشرفته و تخصصى مانند انجام آزمايش‌ها.

4- نتايج مطالعات و پژوهش‌هاى مرتبط با ايده مطابق مقررات.

5- بازديد از كارخانجات، تاسيسات، آزمايشگاه‌ها،‌كارگاه‌ها و نظاير آن.

6- راهنمايى و مشاوره علمى و تخصصى.

7 – ساير امكانات و خدمات دستگاه‌ها كه نقش مستقيم در تكميل نوآورى مشمولان آيين نامه دارد.

ماده 3- دستگاه‌هاى مذكور در ماده 1 اين آيين نامه موظفند ضوابط و شيوه ارايه امكانات و خدمات موضوع ماده 2 اين آيين‌نامه را در قالب دستور العمل حمايت از نوآوران كه به تاييد معاونت علمى و فن‌آورى رييس جمهور مى‌رسد، به صورت روشن و روان تنظيم و به نحو مقتضى از جمله از طريق پايگاه‌هاى اطلاع رسانى خود، به اطلاع عموم برسانند.

ماده 4- دستگاه پس از دريافت درخواست متقاضى، جنبه‌هاى علمى و فنى طرح يا ايده را به لحاظ نوآورانه بررسى و در صورت تاييد، نسبت به ارايه انواع امكانات و خدمات مورد تقاضا و مدت آن، بر اساس دستور العمل موضوع ماده 3 حداكثر ظرف يك ماه تصميم گيرى نموده و به اطلاع متقاضيان مى‌رساند.

تبصره 1 – حفظ اسرار نوآورى توسط دستگاه‌هاى ارايه دهنده خدمات و مسئولان و كسانى كه ضرورتا از مفاد نوآورى مطلع مى‌شوند، در مراحل بررسى ضرورى است.

تبصره 2 – در صورت درخواست نوآور، دستگاه‌ها مى‌توانند مدت استفاده از امكانات و خدمات توسط نوآور را تمديد نمايند.

ماده 5- دستگاه‌ها مجازند با رعايت قوانين و مقررات امنيتى، خدمات علمى و فنى را در اختيار نوآوران قرار داده و نوآوران موظفند دقت كافى در بهره بردارى صحيح از امكانات و تجهيزات و خدمات علمى و فنى مراكز به عمل آورند و ضوابط مراكز در خصوص حفاظت از اموال و تجهيزات و جنبه‌هاى ايمنى، بهداشتى و امنيتى را رعايت نمايند و در صورت اتلاف يا تقصير،‌ مسئوليت‌ خسارت‌هاى وارده را بر عهده داشته و نسبت به ادامه كار ايشان تصميم گيرى مى‌شود.

ماده 6 – مالكيت فكرى دستاوردهاى نوآوران موضوع اين آيين نامه متعلق به خودشان است؛ مگر اينكه قبل از شروع فعاليت، توافقنامه كتبى ميان نوآور و دستگاه نسبت به مالكيت فكرى دستاورد ناشى از ايده صورت گيرد كه در اين صورت مطابق مفاد قرارداد عمل خواهد شد. در هر حال نوآوران بايد مراتب حمايت دستگاه‌ها را به نحو مناسب در انتشارات مربوط به نوآورى اعلام نمايند.

ماده 7 – معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور اعتبارات مورد نياز براى اجراى اين آيين نامه را سالانه در بودجه ‌هاى سنواتى لحاظ مى‌نمايد. نظارت بر حسن اجراى اعتبارات با معاونت علمى و فناورى رييس جمهور است.

تبصره – ميزان اعتبارات مورد نياز براى اجراى اين آيين نامه در سال جارى بنا به پيشنهاد مشترك معاونت‌هاى برنامه ريزى و نظارت راهبردى و علمى و فناورى رييس جمهور از محل اعتبارات پيش بينى نشده به تصويب هيات وزيران مى‌رسد.

ماده 8- دستگاه‌ها موظفند هر سال گزارش عملكرد مربوط به خود را در خصوص اين آيين نامه به معاونت علمى و فناورى رييس جمهور ارايه دهند. نظارت بر حسن اجراى اين آيين نامه با معاونت علمى و فناورى رييس جمهور است.

ماده 9 – دستگاه‌هايى كه بيشترين و بهترين امكانات و خدمات را به نوآوران ارايه كنند،‌ بنا به پيشنهاد معاونت علمى و فناورى رييس جمهور مورد تشويق رييس جمهور قرار مى‌گيرند.