مرکز رشد شريف صفحه نخست

تهران، محور توسعه علوم و فناورى در 19 كشور حاشيه اقيانوس هند شد

مركز منطقه‌يى علوم و انتقال فن‌آورى وابسته به اتحاديه همكارى‌هاى منطقه‌يى كشورهاى حاشيه اقيانوس هند ( IOR – ARC) روز سه‌شنبه هفتم آبان ماه جارى با همكارى سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران و با حضور وزير علوم، تحقيقات و فن‌آورى، قائم مقام وزير امور خارجه و سفراى كشورهاى عضو اتحاديه در محل اين سازمان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، با توجه به استقرار اين مركز منطقه‌اى در كشور، محور توسعه علوم و فن‌آورى در كشورهاى نوزده‌گانه عضو به عهده جمهورى اسلامى ايران خواهد بود كه اين امر موجب جلب توجه كشورهاى مختلف و سازمانهاى بين‌المللى براى همكارى با اين مركز و نهايتا كشورمان خواهد شد.

تاسيس اين مركز توسط هيات وزيران امور خارجه كشورهاى عضو از جلمه وزير امور خارجه كشورمان، در هجدهمين نشست اين اتحاديه در تهران تصويب شد.

از مهمترين پتانسيل‌هاى اين اتحاديه، انجام تحقيقات مشترك منطقه‌يى و بين‌المللى، برگزارى دوره‌هاى مختلف علمى ـ تخصصى بلندمدت و كوتاه مدت، تبادل محققان و دانشمندان و همكارى بدون محدوديت با نهادهاى مختلف بين‌المللى در زمينه‌هاى علوم و تكنولوژى‌هاى نوين است.

با راه‌اندازى مركز منطقه‌يى علوم و انتقال فن‌آورى، سازمان‌هاى تخصصى داخلى مى‌توانند بر اساس نياز به متخصصان خارجى، از طريق اين مركز متخصصان مورد نياز را براى ارائه آموزش‌هاى تخصصى دعوت كرده و براى تجارى سازى تكنولوژى و يا محصولات دانش محور و يا كسب تكنولوژى‌هاى مورد نياز از طريق سايت ويژه اين مركز اقدام كنند.

سازمان‌هاى داخلى همچنين مى‌توانند جهت برگزارى دوره‌هاى تخصصى ويژه منطقه‌يى و حضور متخصصان بين‌المللى از طريق اين مركز اقدام كنند.

اين مركز قادر است سالانه تعدادى دوره‌هاى تخصصى ويژه در كشورهاى عضو برگزار كرده و حضور فعال متخصصين كشورمان در اين دوره‌ها را تسهيل كند.

از سوى ديگر، به طور معمول سازمانهاى منطقه‌يى تعداد قابل توجه‌اى از دوره‌هاى تخصصى مورد نياز كشورهاى عضو را در كشور ميزبان برگزار مى‌كنند كه بر اساس آن مديران ارشد كشورهاى عضو مى‌توانند در كشورمان حضور يابند و با دستاوردهاى علمى و فناورى كشور آشنا شوند و زمينه براى تجارى سازى اين دستاوردها فراهم شود.

با ايجاد اين مركز در كشورمان، همچنين امكان ويژه‌اى فراهم مى‌شود تا سازمان‌هاى تخصصى مالى بين‌المللى بتوانند براى اجراى پروژه‌هاى بين‌المللى با اين مركز قرارداد امضا كنند.