مرکز رشد شريف صفحه نخست

شرايط ايجاد هسته هاى دانش بنيان و پژوهشكده هاى دانشجويى اعلام شد

مدير كل بررسى و ارزيابى پژوهشى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى شرايط ايجاد هسته هاى دانش بنيان دانشجويى و به دنبال آن پژوهشكده هاى دانشجويى را بر اساس آيين نامه مربوط تشريح كرد.

حسن قدسى پور در گفتگو با خبرگزارى مهر افزود: آيين نامه ايجاد هسته هاى دانش بنيان دانشجويى در حال نهايى شدن است و بر اساس اين آيين نامه 2 دانشجو با نظارت يك عضو هيئت علمى مى توانند يك هسته دانش بنيان را زير نظر معاونت پژوهشى دانشكده راه اندازى كنند.

وى با بيان اينكه پژوهشكده هاى دانشجويى نيز از مجموع چند هسته دانشجويى تشكيل و ايجاد مى شوند گفت: هسته هاى دانش بنيان در صورت قوى شدن و فعاليت مطلوب مى توانند تشكيل پژوهشكده دانشجويى را بدهند اما در حال حاضر آنچه در وزارت علوم در حال نهايى شدن است، هسته هاى دانش بنيان است.

مدير كل بررسي و ارزيابى پژوهشى وزارت علوم با اشاره به شرايطى كه دانشجويان براى ايجاد هسته هاى دانش بنيان بايد داشته باشند، به مهر گفت: دانشجويان تحصيلات تكميلى براى ايجاد هسته هاى دانش بنيان لزومى ندارد كه شرايط خاصى داشته باشند اما براى دانشجويان كارشناسى بايد برخى شرايط را مانند معدل و تعداد واحدهاى درسى گذارنده شده را در نظر گرفت.

وى افزود: مسئوليت صدور مجوز به اين هسته ها نيز به عهده معاونين پژوهشى دانشكدهها گذاشته شده است و دانشجويان با اين هسته ها وارد كار تحقيقاتى واقعى مى شوند و با نظارت و تأييد عضو هيت علمى ناظر بر انجام پروژه مى توانند پروژه هاى تحقيقاتى مشترك را در قالب هسته هاى دانش بنيان انجام دهند.

قدسى پور گفت: در صورت لزوم معاونت پژوهشى دانشكده مى تواند اين هسته ها را از نظر اعتبارى و تجهيزات مورد نياز كمك كند.

وى ابراز اميدوارى كرد: با تأييد نهايى آيين نامه اين هسته ها از ترم آينده در دانشگاهها آغاز به كار كنند