مرکز رشد شريف صفحه نخست

تشكيل 9 ستاد ارتباط دانشگاه و صنعت توسط معاونت علمى رياست جمهورى

معاون فناورى و نوآورى معاونت علم و فناورى رياست جمهورى از تشكيل 9 ستاد ارتباط دانشگاه و صنعت خبر داد .

حسين سالار آملى در گفتگو با خبرگزارى مهر افزود: ستاد فرش در دانشگاه كاشان، ستاد موتورهاى الكتريكى در جهاد دانشگاهى، ستاد نساجى در دانشگاه اميركبير و ستاد خودروى سبك در ايران خودرو برخى از اين ستادها به شمار مى آيند.

وى اظهار داشت: مجموعه نوآورى هاى موجود در دانشگاهها با ايجاد اين ستادها وارد صنعت مى شوند تا صنعت توليدات خود را افزايش دهد.

معاون فناورى و نوآورى معاونت علم و فناورى رياست جمهورى افزود: ستادهاى ارتباط دانشگاه با صنعت به معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى گزارش عملكرد خود را ارائه مى دهند و در صورتى كه فعاليتهاى آنها جهت دار باشند مورد حمايت اين معاونت قرار مى گيرند.