مرکز رشد شريف صفحه نخست

سامانه «ارزيابى و امتيازدهى اختراعات» راه‌اندازى شد

سامانه ارزيابى و امتيازدهى اختراعات با همكارى سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران و بنياد ملى نخبگان راه‌اندازى شد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى ايران در چارچوب انعقاد قرارداد همكارى با بنياد ملى نخبگان و با توجه به آيين‌نامه بنياد در خصوص انتخاب پشتيبانى برگزيدگان از ميان مخترعان، در جهت استفاده از ظرفيتهاى مخترعان در راستاى توسعه صنعتى كشور و نيز فراهم كردن زمينه‌هاى رشد آنها در حوزه كارآفرينى و نوآورى به آماده سازى بسترهاى لازم براى ارزيابى علمى و امتيازدهى اختراعات ثبت شده اقدام كرده تا بدين وسيله مخترعان واجد شرايط براى بهره‌مندى از حمايت بنياد ملى نخبگان شناسايى و معرفى شوند.

سامانه ارزيابى و امتيازدهى اختراعات در نشانى الكترونيكى  www.inexam.ir  قابل دسترسى است.