مرکز رشد شريف صفحه نخست

اهميت پارك هاى علمى فناورى و مراكز رشد

تحقيقات پژوهشگران نشان مى‌دهد كه پارك هاى علمى فناورى و مراكز رشد به عنوان نماد ارتباط دانشگاه و صنعت براى توسعه پايدار اهميت فراوانى دارد

به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدسريرافراز، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامى تهران مركز در اين پژوهش به نتايج مهمى دست يافته است.

بر اساس اين گزارش، در اين پژوهش آمده است توسعه پايدار از جمله مباحثى است كه در ساليان اخير مورد توجه صاحبنظران و كارشناسان جهانى بوده و براى دستيابى به آن شاخصه هايى مد نظر است، اساسا دستيابى به توسعه پايدار زمانى صورت مى گيرد كه عدالت اجتماعى در زمان حال و همچنين حفظ منابع طبيعى براى آيندگان را به همراه داشته باشد.

بنابر اين پژوهش، امروزه با توجه به فناورى هاى نوين، صنعت و دانشگاه با هم ارتباط تنگاتنگى داشته به گونه اى كه مى توان گفت اين دو لازم و ملزوم يكديگرند، صنعت به جهت بقا و رشد لازم است خود را با تحولات علمى تكنولوژيك همگام سازد و دانشگاه در مسير اين تحولات قرار گرفته و بايستى منطبق با آن ساماندهى و برنامه ريزى شود و همسويى برنامه هاى دانشگاه و صنعت فوق العاده مهم و در توسعه ملى كاملا موثر است.

بنابراين گزارش، در سه دهه اخير زير ساخت هايى در كشورهاى در حال توسعه به وجود آمده است كه نقش بستر سازى ، حمايت و هدايت و هماهنگى را براى ساختار هاى اوليه بر عهده دارند كه بخش مهمى از اين زير ساخت هاى تكنولوژى، پارك هاى علمى، فناورى و مراكز رشد هستند