مرکز رشد شريف صفحه نخست

583 اختراع ثبت شده بين المللى و 21 مورد ثبت ايده در كشور

رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران كشور تعداد ثبت جهانى اختراعات را 21 مورد ذكر كرد و گفت: اين صندوق تاكنون 583 مورد اختراع در حوزه هاى مختلف را به ثبت بين المللى رسانده است.

به گزارش خبرگزارى مهر دكتر محمد فرهادى در همايش هم انديشى مديران و مراكز علمى كشور با مديريت صندوق، با بيان اينكه اين صندوق در سال 82 با تصويب شوراى انقلاب فرهنگى تاسيس شد، گفت: اين صندوق سياستهايى چون ارائه خدمات حمايتى، ايفاى نقش نهاد پيوند دهنده بين پژوهشگران، ايجاد شبكه اطلاعاتى، حمايت از فعاليتهاى پژوهشى منجر به نوآورى، مشاركت در تجارى سازى پروژه هاى تحقيقاتى، تقويت شبكه زير ساخت پژوهشى و تشكيل كرسيهاى پژوهشى را دنبال مى كند.

وى هيئت امنا، رئيس صندوق و كميته علمى را از جمله اركان اين صندوق نام برد و افزود: اين صندوق داراى شش كميته علمى شامل فنى و مهندسى، علوم پزشكى و دامپزشكى، كشاورزى و منابع طبيعى، علوم و علوم زيستى، علوم انسانى و هنر و ميان گروهى است و هر كميته مسول ارزيابى طرحهاى رسيده به صندوق است.

فرهادى كمك به اجراى طرحهاى تحقيقاتى، تجارى سازى نتايج پژوهشى، اعطاى گرنت، كمك به ثبت اختراعات، ثبت ايده ها و طرحها را از رسالتهاى اين صندوق دانست و اظهار داشت: به منظور گسترش و توسعه فعاليتهاى پژوهشى در كشور، صندوق محورها و عرصه هاى پژوهشى خود را بر اساس نيازهاى كشور تدوين كرده كه اين فعاليتها شامل علوم انسانى، اجتماعى و هنر، علوم پزشكى و دامپزشكى، علوم و علوم زيستى، كشاورزى و منابع طبيعى، فنى و مهندسى و ميان گروهى است.

رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران به مراحل تصويب طرحهاى ارسالى به اين صندوق اشاره كرد و ادامه داد: طرحها پس از دريافت، بر اساس زمينه تحقيقاتى به كميته مربوط براى بررسى و ارزيابى ارجاع داده و داوران بر اساس مستندات طرح، تصميم نهايى را اتخاذ مى كنند.

به گفته وى، در صورت تصويب طرح از پژوهشگران براى عقد تفاهم نامه دعوت مى شود.

فرهادى تعداد  طرحهاى ارسالى به ين صندوق را هزار و 390 طرح ذكر و خاطر نشان كرد: از اين تعداد 357 پروژه در دست اجرا و كار بررسى و ارزيابى 118 پروژه به پايان رسيده؛ ضمن آنكه 8 پروژه به مرحله  نيمه صنعتى رسيده است.

وى همچنين تعداد ثبت ايده هاى پژوهشى را 583 مورد دانست و اضافه كرد: تاكنون در گروه علوم انسانى، اجتماعى و هنر 45 ايده، علوم پزشكى و دامپزشكى 44 ايده، علوم و علوم زيستى 26 ايده، كشاورزى و منابع طبيعى 62 ايده، فنى و مهندسي  366 ايده و ميان گروهى 40 ايده به ثبت رسيده است.

رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران تعداد ثبت جهانى اختراعات را 21 مورد ذكر كرد و گفت: علاوه بر اين، تعداد 20 مورد ثبت اختراع ديگر در دست بررسى است.

وى به اعطاى كرسيهاى پژوهشى به دانشمندان و مراكز شاخص علمى پرداخت و اظهار داشت: صندوق در حوزه هاى زبان فارسى به عنوان زبان علمى، مخابرات(رمز)، گداخت هسته اى، نانو فناورى، مهندسى برق، نوروفيزيولوژى، چشم پزشكى، دارو سازى، شيمى تجزيه، سلولهاى بنيادى، فيزيك، پيوند-كاشت زيست مواد، بيوشيمى-بيوفيزيك و پزشكى اعطا خواهد كرد.

فرهادى به اقدامات اين صندوق در زمينه تقويت زير ساختهاى پژوهشى در كشور اشاره و تاكيد كرد: با درخواست صندوق و موافقت معاون اول وقت رئيس جمهورى مبلغ دو ميليون دلار در اواخر سال 83 براى خريد تجهيزات آزمايشگاهى به منظور حمايت از پژوهشگران تامين شد كه علاوه بر مبلغ فوق، در قالب پروژه هاى تحقيقاتى مساعدتهايى نيز براى خريد تجهيزات به مراكز علمى اعطا شد و براى سال جارى نيز تسهيلات مشابهى پيش بينى شده است.