مرکز رشد شريف صفحه نخست

دانشگاه‌ها در زمينه تحقيقات كاربردى و همكارى با صنعت فعال شده‌اند

معاون پژوهشى وزير علوم گفت: در سال جارى دانشگاه‌ها براى انجام تحقيقات كاربردى و انعقاد قرارداد با صنعت تحركات خوبى داشته‌اند و در اين زمينه فعال‌تر شده‌اند.

منصور كبگانيان در گفت‌وگو با خبرگزارى فارس گفت: ميزان قراردادهاى پژوهشى با صنعت ظرف 3 سال گذشته (تا انتهاى سال 86) 2 برابر شده است.
وى با اشاره بند «و» تبصره 9 قانون برنامه بودجه سال 86 گفت: اين قانون در راستاى كاربردى شدن تحقيقات بود اما با وجودى كه آيين‌نامه محكمى داشت، سال گذشته با موفقيت اجرا نشد و به اهداف مورد نظر نرسيد.

معاون پژوهشى وزير علوم افزود: در سال جارى نيز بند 26 قانون بودجه دلالت بر اين دارد كه مؤسسات و شركت‌هاى دولتى بايد يك درصد از درآمد عملياتى خود را از طريق انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشى به تحقيقات اختصاص دهند.

وى خاطرنشان كرد: در سال جارى دانشگاه‌ها در زمينه انجام تحقيقات كاربردى و انعقاد قرارداد با بخش صنعت تحركات خوبى داشته‌اند و اميدداريم تا اهداف قانون بودجه سال جارى محقق شود و سهم پژوهش از توليد ناخالص ملى به بيش از يك درصد برسد