مرکز رشد شريف صفحه نخست

آغاز طرح حمايتى ستاد نانو از مراكز رشد جهت تجارى سازى يافته‌هاى پژوهشى و فناورى

ستاد ويژه توسعه فناورى‌نانو با هدف تجارى سازى يافته‌هاى پژوهشى و فناورى شركت‌ها و هسته‌هاى دانش‌بنيان، از مراكز رشد حمايت مى‌كند.

در اين طرح حمايتى كه با همكارى و كارگزارى مالى "صندوق پژوهش و فناورى توسعه فناورى‌هاى نوين" صورت مى‌پذيرد، در مرحله اول 42 هسته و شركت نوپا مستقر در 11 مركز رشد در سراسر كشور مورد حمايت قرار گرفتند. گفتنى است در اين مرحله از هر هسته و شركت نوپا مبلغى معادل 50 ميليون ريال حمايت مى شود كه طى آن هر مركز رشد، بر مبناى روش اجرايى طرح حمايتى ستاد ويژه توسعه فناورى‌نانو، آن را هزينه مى‌نمايد.

به منظور مشاهده روش اجرايى طرح حمايتى ستاد از مراكز رشد
اينجا را كليك نماييد.

منبع: www.nano.ir