مرکز رشد شريف صفحه نخست

ثبت بيش از 200 اختراع در پارك‌هاى علمى در سال گذشته

رئيس سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى از طراحى سيستمى براى ثبت الكترونيكى اختراعات خبر داد و گفت: اختراعاتى كه تاييد اوليه شده اند بين 500 هزار تومان تا 3 ميليون تومان بلاعوض از سوى بنياد ملى نخبگان به مخترعان آنها تعلق مى گيرد.


به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت،حسين رحيمى در اجلاس روساى دانشگاههاى كشور در سازمان سنجش با تاكيد بر اينكه كليه دانشگاهها و مراكز پژوهشى كشور بايد نسبت به تاسيس مركز شد همت كنند، افزود: در چند سال اخير زنجيره نهادى لازم براى وابستگى و ارتباط دانشگاه و صنعت به تدريج در حال شكلگيرى است. اين نهادها اعم از نهادهاى تربيتى، آموزشى و ترويجى مانند مراكز كار آفرينى تا نهادهاى ساختارى كه به عنوان نهادهاى كسب و كار بايد فعاليت كنند مستقر شده و در حال توسعه هستند.

وى خطاب به روساى دانشگاهها بر تاسيس و تقويت مراكز كارآفرينى در راستاى گسترش خصايص كارآفرينانه در دانشگاهيان تاكيد كرد و گفت: خصايص كارآفرينانه بايد خود را در مراكز رشد و پاركهاى علم و فناورى ظهور و بروز دهند.

رئيس سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى ايران از دانشگاهيان خواستار شد: وقتى نتيجه يك تحقيق دانشگاهى مى تواند منجر به ثبت اختراع شود بايد در راستاى ثبت شدن اين اختراع همت شود. در سال گذشته در پاركهاى علم و فناورى بيش از 200 اختراع ثبت شده داشته ايم اما ميزان اختراعات ثبت شده از سوى دانشگاهها يا پژوهشگاهها طى سال گذشته كمتر از پاركهاى علم و فناورى بوده است.

وى از طراحى سيستمى در سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى ايران جهت ثبت الكترونيكى اختراعات خبر داد و گفت: اختراعاتى كه تاييد اوليه شده اند بين 500 هزار تومان تا 3 ميليون تومان بلاعوض از سوى بنياد ملى نخبگان به مخترعان آنها تعلق مى گيرد. همچنين اختراعاتى كه تاييد شده اند در صورتى كه از نظر تجارى پتانسيل خوبى داشته باشند تا 30 ميليون تومان وام بدون بهره براى طى كردن مراحل تجارى شدن به آنها تعلق مى گيرد.