مرکز رشد شريف صفحه نخست

ايجاد موسسه توسعه دارايى‌هاى فكرى/ ادغام نهادهاى فعال در ثبت اختراع

مديركل دفتر نوآورى و ارزشيابى فناورى وزارت علوم از ارائه پيشنهاد ايجاد موسسه توسعه دارايى هاى فكرى خبر داد و گفت: بر اساس اين پيشنهاد نهادهاى فعال در زمينه ثبت اختراع ادغام و موسسه توسعه داراييهاى فكرى تاسيس مى شود

دكتر حميد مهديان در گفتگو يا خبرگزارى مهر با اشاره به جلسه كارگروه فناورى گفت: در اين كارگروه پيشنهاد ايجاد موسسه توسعه داراييهاى فكرى به معاون برنامه ريزى و نظارت راهبرى ارائه شد.

وى با بيان اينكه اين پيشنهاد به منظور حمايت از داراييهاى فكرى محققان و پژوهشگران ارائه شده است، افزود: اين پيشنهاد مورد تاييد اين معاونت قرار نگرفت ولي اعلام شد كه اين پيشنهاد در قالب لايحه اى به مجلس ارائه شود.

مهديان تاكيد كرد: در حال حاضر پيگيريهاى لازم براى تدوين لايحه تاسيس موسسه توسعه دارايى هاى فكرى در دستور كار قرار گرفته است.

مديركل دفتر نوآورى و ارزشيابى فناورى وزارت علوم با اشاره به فعاليت برخى دستگاهها چون سازمان پژوهشهاى علمى و صنعتى، بنياد ملى نخبگان و صندوق حمايت از پژوهشگران در زمينه صدور تاييديه و مجوز ثبت اختراع در كشور خاطرنشان كرد: 

در حال حاضر مطالعه اى در زمينه موسسات فعال در زمينه ثبت اختراعات در دست اجرا است تا در صورت امكان با ادغام اين موسسات، موسسه واحدى براى مالكيتهاى فكرى تاسيس شود.

ايجاد موسسه مالكيت فكرى در حوزه هاى فرهنگى و نرم افزار

مهديان همچنين به ارائه پيشنهاد در زمينه ايجاد موسسه مالكيت فكرى در حوزه هاى فرهنگى و نرم افزارى در اين جلسه اشاره كرد و ادامه داد:نمايندگان دستگاههاى مربوط، پيشنهاد راه اندازى موسسه مالكيت فكرى در حوزه هاى فرهنگى از جمله ميراث فرهنگى و آداب و رسوم و همچنين نرم افزار را پيشنهاد داده اند.

به گفته وى اين پيشنهادها در درست بررسى است تا با تاييد آن نسبت به ايجاد موسسه مالكيت فكرى در اين حوزه ها اقدام شود.