مرکز رشد شريف صفحه نخست

خلّاق باش تا سازگار شوى

اعضای یک تیم موفق باید انعطاف‌پذیری و سازگاری را در خود تقویت کنند. یکی از ویژگی‌های آدم‌های سازگار، خلّاقیت است. وقتی که روزگار دشوار می‌شود راهی می‌یابند.

سنّ هر کس را می‌توان از درجه رنج او به وقت تماس با ایده‌ای نو تعیین کرد. این رنج قابل مشاهده است. کسی که از تغییر و پذیرفتن فکر نو می‌هراسد دست بر پیشانی می‌نهد. فکر انجام کاری به شیوه دیگر را دردناک می‌بیند.

کسانی که دچار هراس نمی‌شوند، آدم‌های خلّاق از آب در می‌آیند. با خود می‌گویند: «خب، فکر نو را می آزماییم. گامی نو بر می‌داریم حتی اگر از پس آن بر نیاییم.»

خلّاقیت، سازگاری را تقویت می‌کند.

کتاب «17 اصل کار تیمی» - 970203