مرکز رشد شريف صفحه نخست

عالى تصميم بگيريد

در دنیای مدیریت، تصمیم‌گیریِ خوب، کافی نیست باید عالی تصمیم گرفت، زیرا در محیط رقابتی از دست دادن فرصت به مفهوم واگذاری آن به رقیب است.

روش‌های بی‌شماری برای تصمیم‌گیری مدیریتی ارائه شده است که هدف همه آنها دستیابی به تصمیم بهینه است ولی آنچه از روش‌ها و ابزار تصمیم‌گیری مهمتر است رفتاری است که در جوهره خود، ماهیت فرصت‌یابی داشته باشد.

رفتاری که فلسفه ابزار و متدولوژی را با هوشمندی و خلاقیت انسان در آمیزد و از طریق تصمیمات روزمره، سازمان را در مسیر فرصت‌های بهینه راهبری کند یعنی: «تصمیم‌گیری استراتژیک»

کتاب «استراتژی اثربخش» - 961205