مرکز رشد شريف

نظام آراستگى

ما در شرکت، یک خانم را مسئول 5S (نظام آراستگی) کردیم. مسئولیت این خانم در طی روز فقط این بود که تمامی نقاط بی‌نظم و نامرتب را شناسایی کند و از آن عکس بگیرد. عکس‌هاي گرفته شده نیز جهت برگزاري مسابقه در تابلو اعلانات نصب می‌شد و پرسنل با مشخص کردن مکان ایراد به قید قرعه جایزه دریافت می‌کردند.

امتیازات منفی کسب شده توسط واحدهاي بی‌نظم ،کثیف و نامرتب در ارزشیابی سه ماهه آنها بصورت مستقیم تاثیرگذار بود. این خانم روزانه حتی اتاق و میزکار من را که مدیر عامل بودم، ممیزي می‌کرد. از او خواسته بودم، ابتدا من را ممیزي کند سپس دیگران را و مرا حتی سختگیرانه‌تر از دیگران. همین امر باعث می‌شد هرگاه ایشان براي ممیزي به اتاق من می‌آمد سعی می‌کردم مروري بر محیط و میز کار خود داشته باشم تا از نظر 5S مشکلی نباشد.

اعتقاد من این است که اگر مدیر ارشد، خود به اجراي برنامه‌اي اعتقاد و باور نداشته باشد و اجرا نکند، مسلماً زیردستان آن را انجام نخواهند داد.

کتاب «مدیریت در عمل» - 961101