مرکز رشد شريف صفحه نخست

نظام آراستگى

ما در شرکت، یک خانم را مسئول 5S (نظام آراستگی) کردیم. مسئولیت این خانم در طی روز فقط این بود که تمامی نقاط بی‌نظم و نامرتب را شناسایی کند و از آن عکس بگیرد. عکس‌هاي گرفته شده نیز جهت برگزاري مسابقه در تابلو اعلانات نصب می‌شد و پرسنل با مشخص کردن مکان ایراد به قید قرعه جایزه دریافت می‌کردند.

امتیازات منفی کسب شده توسط واحدهاي بی‌نظم ،کثیف و نامرتب در ارزشیابی سه ماهه آنها بصورت مستقیم تاثیرگذار بود. این خانم روزانه حتی اتاق و میزکار من را که مدیر عامل بودم، ممیزي می‌کرد. از او خواسته بودم، ابتدا من را ممیزي کند سپس دیگران را و مرا حتی سختگیرانه‌تر از دیگران. همین امر باعث می‌شد هرگاه ایشان براي ممیزي به اتاق من می‌آمد سعی می‌کردم مروري بر محیط و میز کار خود داشته باشم تا از نظر 5S مشکلی نباشد.

اعتقاد من این است که اگر مدیر ارشد، خود به اجراي برنامه‌اي اعتقاد و باور نداشته باشد و اجرا نکند، مسلماً زیردستان آن را انجام نخواهند داد.

کتاب «مدیریت در عمل» - 961101