مرکز رشد شريف صفحه نخست

بازديد شهردار تهران و معاون رييس جمهور از دانشگاه صنعتى شريف