مرکز رشد شريف صفحه نخست

پذيرش سه واحدهاى فناور جديد در پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شريف

دومین جلسه کمیته پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه شریف، با حضور معاون پارک و اعضای کمیته ی این مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی؛ در دومین جلسه کمیته پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه شریف که روز سه شنبه 25 مهرماه در ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری برگزار گردید، سه واحد فناور به ارائه و دفاع از برنامه های گروه خود پرداختند و فعالیت های خود را تشریح نمودند. شرکتهای نورآفرین ایده، سامانه نگار آتنا و شرکت توسعه سامانه مانا رایکا سه گروه حاضر در این جلسه بودند که هر سه جزء شرکتهای بالغ و رشدیافته می باشند.

گفتنی است، پیش از این 4 واحد فناور دیگر نیز طی برگزاری اولین جلسه کمیته پذیرش در ماه گذشته، به عضویت پارک درآمده. این واحدها نیز شامل واحدهای فناور بالغ و رشدیافته و همچنین تأمین کننده خدمات می باشند.