مرکز رشد شريف صفحه نخست

اوقات فراغت را جدى بگيريد!

- من معمولاً اوقات فراغت خود را - چه یک ساعت باشد و چه چند روز - تحت نظم و برنامه در می‌آورم. من در برنامه و تقویم کاری خود، زمان استراحت را هم، مانند دیگر کارها و تعهدات، جدی تلقی کرده و آن را در برنامه‌ام می گنجانم. اگر تصمیم بگیرم یکی دو ساعت بعد از ظهر را در دفتر کارم استراحت کنم آنرا در برنامه زمانی خود قرار میدهم و ابداً از گوشه و کنار آن نمی زنم و خیلی ساده آنرا جدی می‌گیرم.

- چون من، کار و تجارت مخصوص به خود را اداره می‌کنم، به این نتیجه رسیده‌ام که مرخصی‌های کوتاه، برای من و سازمانِ من، مفیدتر و بهتر‌اند.

- شما هم اوقات فراغت و مرخصی‌های خود را با برنامه انجام دهید و آنها را جدی بگیرید. اگر اینکار را نکنید مشاهده خواهید کرد که آن وقتِ گرانقیمت را از دست داده و هیچ چیز هم به دست نیاورده‌اید.

-- کتاب «هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی‌دهد» - 960701