مرکز رشد شريف صفحه نخست

كار شگفت‌انگيز

- یکی از بزرگ‌ترین مهارت‌های انسان، هنگام گفت‌وگو آشکار می‌شود. این مهارت نه در آنچه که می‌گوییم، بلکه در آنچه نمی‌گوییم نهفته است. منظور همان مکث‌ها، سکوت‌ها و شکاف‌های میان پایان صحبت من و آغاز صحبت توست. این همان کار شگفت‌انگیزی است که حین گفت‌وگو انجام می‌دهیم.

- ما نوبتی صحبت می‌کنیم، به‌طوریکه «حق» صحبت‌کردن بین طرفین جابجا می‌شود. این روال گفت‌وگو چنان عادی، آشنا و ظاهراً غیرقابل‌توجه است که به ندرت سخنی دربارۀ آن می‌گوییم. به‌طور متوسط، هر نوبت حدود ۲ ثانیه طول می‌کشد و مکث معمول میان دو نوبت چیزی در حدود یک‌پنجم ثانیه است، یعنی نهایتاً وقتِ ادای یک هجا. این رقم تقریباً جهان‌شمول است و در سرتاسر فرهنگ‌ها، فقط با تغییراتی جزئی وجود دارد.

- کوتاهی این مکث‌ها زمانی حتی شگفت‌آورتر هم می‌شود که درنظر داشته باشیم حداقل ۶۰۰ میلی‌ثانیه طول می‌کشد تا یک کلمه را از حافظه‌مان بیرون بکشیم و آمادۀ ادای آن شویم. ما مجبوریم پاسخ‌هایمان را در هنگام نوبتِ هم‌صحبتمان برنامه‌ریزی کنیم و از همه‌چیز از جمله نشانه‌های دستوری تا تغییر زیروبم صدا استفاده نماییم.

-- منبع: tarjomaan.com - 960615